PEZHVAKEIRAN.COM «امانت داری مجاهدین خلق»
 

«امانت داری مجاهدین خلق»
بهروز ریحانی

 
بدون شک تبعات حکومت سی و اندی ساله‌ی روحانیون حاکم احتیاج به یک تحقیق همه‌جانبه توسط متخصصین و کارشناسنان امور مختلف در زمینه‌های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جامعه شناسانه و روان‌شناسانه دارد. این که چگونه با توسل و اتکا به چه اندیشه‌های هولناکی یک کشور چند هزار ساله را به تباهی و قهقرا کشاندند. چه بسا ده‌ها هزار صفحه را در بر بگیرد. حکومتی که سراپا فساد، تباهی، جنایت، چپاولگر و بیرحم که جان و مال و ناموس و هستی آحاد مردم ایران پیشزی ارزش در نزدش ندارد و سر بزنگاه‌ها اگر احساس کوچکترین خطر و تهدیدی کند همانگونه که خمینی بنیانگذار این حکومت گفته بود «عقد اخوت با هیچ‌کس ندارم» و شخص مربوطه را یا به سر به نیست می‌کرد مانند قطب‌زاده و یا مانند میرحسین موسوی و کروبی در حبس خانگی قرار می‌دهد.
تردیدی نیست که هرگونه نزدیکی، رابطه، همکاری و همیاری با چنین حکومتی چنانچه به قصد مشروعیت دادن به آن باشد از طرف هر فرد و جریانی تحت هر عنوان و بهانه ای، نامشروع و بر علیه مردم ایران می‌باشد.
رژیمی که مثل آب خوردن قوه قضاییه‌اش ، فله‌ای حکم اعدام صادر می کند و بعد از کشور چین با بیش از یک میلیارد و نیم جمعیت در ردیف دوم از نظر حکم اعدام قرار دارد، آیا قابل معاشرت و طرف گفتگو می‌تواند قرار بگیرید؟
افرادی بوده و هستند که طی دوران حکومت ایران، با جریانات و سازمان‌های مختلف همکاری و همیاری کرده‌اند، عضو و یا هوادار فعال سازمان و حزب بوده‌اند، بعد از مدتی به هر دلیلی، جریان مربوطه را ترک می کنند یا به یک زندگی شرافتمندانه می‌پردازند و اساساً با گذشته وداع می‌‌گویند یا این که ظرف جدیدی را برای پیگیری آرمان‌ها و خواست‌هایشان بر‌می‌گزینند. اما اگر فردی بعد از ترک ظرف
مبارزاتی سابق به یک رژیم جنایتکار همچون جمهوری اسلامی روی آورد در آن صورت بدون شک به مردم ایران و آرمان‌های سابق خیانت کرده است؛ به دلیل بسیار واضح و ساده ، چرا که حکومت حاکم هیچگونه مقبولیت و مشروعیتی نزد مردم ایران ندارد. حال اگر همین فرد مشخص ، نه تنها به آرمان‌های گذشته پشت کند بلکه به همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با حکومت حاکم و بر علیه یاران سابق مبادرت کند، بدون تردید باید او را به لحاظ سیاسی افشا کرد و در معرض قضاوت همگان قرار داد.
مجاهدین خلق در دوران حکومت جمهموری اسلامی، گسترده‌ترین و پیگیرترین نیروی سیاسی بوده‌اند که عملاً و با بهای سنگینی در راه سرنگونی این رژیم مبارزه و مقاومت کرده‌اند. آخوندها در کل به هیچیک از احاد مردم ایران رحم و عطوفتی ندارند، اما در رابطه با مجاهدین بطور خاصی به ویژه بعد از سی خرداد ۶۰ ا زهیچ جنایت و رذالتی کوتاهی نکرده‌اند، از نوجوان ۱۳ ساله تا م ادر ۷۰ ساله هوادار مجاهدین را به پای چوبه‌ی دار فرستادند و روزنامه‌های حکومتی به درج اخبار آن مبادرت کردند. گناه آن‌ها البته خواست «آزادی» بود. مقوله‌ای که خمینی و خامنه‌ای از بنیاد در تضاد آشتی‌ناپذیر با آن بودند و هستند. طبعا از ماهدین انتظار می‌رود که در تمامی زمینه‌ها منش و روش و شیوه‌های متفاوت و متضاد حاکمان را پیروی و دنبال کنند.
مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق، در ۵ دی ۱۳۹۱ طی یک نشست درونی که سایت‌های مجاهدین قسمت‌هایی از آن را منتشر کرده‌اند، با یادآوری گذشته و حال جمهوری اسلامی و مجاهدین در ارتباط با انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین می‌گوید مضمون اجتماعی و سیاسی انقلاب درونی مجاهدین در یک کلام تصفیه و تعالی در پهنه‌های مختلف است، پیام نهایی این انقلاب ایدئولوژیک درونی را که از رهایی زن آغاز شد می‌توان در بازشناختن ضرورت و نقش تعیین کننده رهبری در نیل به رهایی و یگانگی خلاصه کرد.
مجاهدین برای همین یگانگی از سال ۶۴ تا کنون مراحل و بندهای مختلفی را برای کادرها و اعضای سازمان وضع کرده‌اند. طبق گفته ها و نوشته ها و متونی که از طرف مجاهدین در دسترس عموم قرار گرفته زوایای درون و برون خود در هر مرحله و بند، یگانه تر شده‌اند و خود را تصفیه درونی کرده ‌اند، پل‌های پشت سر را خراب کرده‌اند. هر بار و در هر بند و مرحله، دوباره متولد شدند. به قول مسعود رجوی مدل جدید شده‌اند و مجاهد بی بدیل گشته‌اند. مفهوم انقلاب درونی برای یک شخص چیست؟ هر فرد و عضو از یک خاستگاه و جایگاه خانوادگی و طبقاتی وارد سازمان مجاهدین شده است. طبعا عضو مربوطه خصائل و صفات گذشته خودش را به درون سازمان آورده است. این خصائل می‌توانند از زشت‌ترین تا پاکیزه‌ترین صفات باشد. اعضا با اعتماد به سازمان و این که سازمان و ظرف تشکیلات نقش پدر و مادر را برای او دارد و با ایمان به این که سازمان امانت‌دارترین رازدار می‌باشد با بیان و نوشت و آموزش‌های بعد از آن در واقع خود را سبکبال می‌کند تا هرچه بیشتر با رهبری یگانه‌تر شود و به قول مسعود رجوی «به ضرورت و نقش تعیین کننده رهبری برسند» چرا که شرط تعیین کننده عنصر رهبری کننده است که مبارزه طبقات رنجبر و تحت ستم را به نتیجه می‌رساند.
پس انگیزه و اهداف رهبری از این که اعضا و کادرهای سازمان گذشته و حال خود را در هر مرحله و بندی از انقلاب ایدئولوژیک نقد و بازگو و مکتوب کنند همانا هموار کردن راه سرنگونی ستمگران و غصب‌کنندگان حقوق مردم می‌باشد. اگر این منطق و انگیزه مجاهدین باشد طبعاً علنی و عمومی کردن خصلت‌های افراد که با اعتماد کامل به تشکیلات مجاهدین انجام گرفته است، نقض غرض است و لذا انحراف محسوب می‌‌شود .
مسعود رجوی در سخنرانی یاد شده می‌گوید: «کسانی که روزگاری با ما بوده‌اند... هر کدام را که بخواهید و هر زمان که لازم باشد من سابقه و پرونده و... این حرام‌لقمه‌ها را  عاری از هرگونه ملاحظه و مراعات حتی در قبیح ترین مورد آن به مردم ایران گزارش می‌دهم. یکی از این کسان، شخصی می‌باشد به نام «ق- ح» که طبق گفته مسعود رجوی مسئولین مجاهدین بارها قصد اخراج او را داشته‌‌اند اما با وساطت «مسعود» از این کار جلوگیری شد. بقیه داستان را از زبان رجوی دنبال می‌کنیم. « علت اخراج؟ شکایت کارگران عراقی در اشرف از نامبرده بخاطر منکرات مستمر از جنس خودفروشی به کارگران عراقی که خیلی آبروریزی بود. کارگران عراقی شکایت کرده بودند که این مردک از مجاهدین است یا از رژیم ایران است که .... بقیه‌اش را بس که متعفن و مهوع است،  نمی‌گویم.»
اما آن منکرات مستمر از جنس خودفروشی را که مسعود رجوی نمی‌گوید، مجاهدین بعد از سخنرانی مسعود با استناد به دست‌نوشته‌های این شخ صدر جریان یکی از بندها و مراحل انقلاب درونی ایدئولوژیک که قلمی کرده است را کاملا با جزئیات عمومی و آنتنی و اینترنتی کرده‌‌اند.
همین بیان و اعترافات تکان‌دهنده که از قضا با بیان آن شخص مربوطه قرار بوده هرچه پاکیزه تر گردد. باری طبق سندی که مجاهدین از این شخص چاپ کرده اند * «ق- ح» خطاب به یکی از مسئولین مجاهدین «برادر شریف» می‌نویسد: در نوجوانی که تو آخوندها درس می‌خواندم توسط یکی از آن ها مورد تجاوز قرار گرفتم... در مدرسه بغلی بچه‌ها که با آخوندها حشر و نشر داشتند از این موضوع مطلع بودند و از این جهت مرا تحقیر می‌کردند و نزدیک به همان کار را با من می‌‌کردند. این انحراف جنسی همیشه با من بود. من که بیشترین لذت جنسی را از مفعول بودن حس می‌کنم. .. این احساس مادینگی و زن بودن است و من دصد مادینگی‌ام زیاد است. بعضی وقت‌ها موهای اندک پاها و تمام بدنم حتی سینه‌ام را نیز که مانند زنان می‌باشد می‌زدم (اخیرا قبل از این نشست‌ها زده‌ام که هنوز بدنم آنگونه است) و موقع خوابیدن لخت می‌خوابیدم... و لباسم را در می آوردم و یا موقع لباس پوشیدنم در آسایشگاه به بچه‌های پیرامون خودم نشان بدهم و از این خودنمایی لذت می‌بردم...»
جالب است که مجاهدین در پایان این گزارش مشمئز کننده و بلند بالا  شخص مزبور، تذکاریه نوشته‌اند که «نوارهای سیاه رنگ عمداً به خاطر ناخوانا کردن کلمات و عبارات بسیار متسهجن است»
احتمالا این گزارش با مختصر توضیحات، می‌تواند خوانندگان زیادی در سایت‌های پورنوگرافی داشته باشد.
بگذریم با منطق مجاهدین فرض را بر این می‌گیریم که چه بسا از ابعاد زیادی درست باشد) که این شخص به دلایل ضعف فردی ، سختی مبارزه محاصره و فشارهای طاقت‌فرسای گزمه‌های خامنه‌ای – مالکی و انحرافات اخلاقی، ترک مبازه و مقاومت کرده است و با کله به دامن یک رژیم جنایت پیشه افتاده است. دست در دست قاتلین یاران سابق، به جاسوسی و مزدوری علیه یاران ، حتی دخترش مبادرت کرده و می‌کند و در این مسیر هیچ مرز سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را بر نمی‌تابد، در این صورت باید چنین فردی را به لحاظ سیاسی افشا کرد.
آیا خودفروشی جنسی از نظر مجاهدین گناهش بیشتر و بزرگتر از خودفروشی سیاسی است که چندین صفحه‌ گزارش «پورنو» یک شخص فلک‌زده را برای اثبات رذالت سیاسی او علنی و عمومی می‌کنید؟ آیا فردی که در صفحه‌ی فیس‌بوکش به جنایتکارانی همچون خمینی و صانعی (دادستان کل سابق رژیم) مشروعیت می‌دهد تا بلکه مقبول وزارت اطلاعات و پاسداران واقع شود احتیاج است و باید با علنی کردن گزارشات انقلاب ایدئولوژیک درونی‌‌اش که در یک شرایط و ظرف خاص نگاشته شده او را افشا کرد؟ اگر مجاهدین قصد افشا یک شخص که سالیان دراز با آن‌ها بوده را دارند، اصولی و درست این می‌بود که او را به از زوایه‌ی سیاسی امنیتی و اطلاعاتی در معرض دید عموم قرار می‌دادند. بدون تردید مردم همکاران و پادوهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را لعن و نفرین می‌کنند. بایستی در نظر داشت این شخص بعد از این که در سال ۱۳۸۰ چنین گزارشی را نوشت مورد تقدیر و تشویق قرار گرفته است. چرا که از نظر دستگاه مجاهدین این شخص در آن زمان با باز کردن صندوق‌چه اسرار چند ده‌ساله‌ خودش با رهبری یگانه‌تر شده بود.
مسعود رجوی می‌گوید «رسم سازمان نیست که رذائل افراد را علنی کند». اگر واقعا چنین است چگونه خصوصی‌ترین و محرمانه‌ترین زوایای زندگی یک فرد را مجاهدین علنی و عمومی کرده‌اند! براستی آیا مجاهدین با انتشار چنین گزارشات مستهجنی اعتماد اجتماعی بیشتری کسب می‌کنند؟
مجاهدین با توجه به سوابق گذشته خودشان از زندان‌های شاه گرفته تا دوران خمینی و با علم به این که حداقل در اوایل دهه‌ی ۶۰ بسیاری از کادرها و هوادارانشان از خانواده‌های همین آخوندها (امثال جنتی، گیلانی...) بوده‌اند، کاملاً به ابعاد فساد اخلاقی حاکمان جمهوری اسلامی اشراف داشته و دارند. به جرأت می‌توان گفت که هیچ؛اه مجاهدین در نشریات ، کتب و سایت‌هایشان تا این حد پیش‌ نرفته‌ بودند که به قول خودشان رذائل فردی و خانوادگی این جنایتکاران را علنی و طرح کنند. حال سؤال این است که مجاهدین با چه انگیزه‌ای به این شیوه‌‌ی جدید روی آورده‌اند؟ آیا به واقع آگاه هستند که این منش و روش در بعد اجتماعی نه جذب کننده بلکه دفع کننده است. امید است که مجاهدین به چنین مقولاتی به صورت تاکتیکی و گذرا و احساسی نپردازند چه بسا عده‌ای با به به و چه چه بگویند «عجب آدم فاسدی»، «چقدر برادر مسعود رجوی گذشت دارد» ، اما بدون شک مردم اگر این گزارش و مسابه آنرا بخوانند به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند.
 
بهروز ریحانی
 
Behroozreyhani@yahoo.com
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب بهروز ریحانی در سایت پژواک ایران 

*«زینت‌المجالس» مجاهدین خلق  [2024 Mar] 
*دست‌های چه کسی پشت حملات حماس بود و چرا؟  [2023 Oct] 
*میوه چینی مجاهدین خلق از اعدام «بچه‌های ایران»  [2023 May] 
*یاسمین پهلوی ابوعطا میخواند  [2023 Jan] 
*لالا لالا دیگه بسه گل لاله  [2022 Dec] 
* نقش اصلاح طلبان خامنه ای در انقلاب ۱۴۰۱  [2022 Oct] 
*روایت مرگ ها در قیام ۱۴۰۱  [2022 Oct] 
*قیام ۱۴۰۱مهسا/ چه باید کرد؟  [2022 Oct] 
*ما همه مهسا هستیم  [2022 Sep] 
*آنشلوس اواکراینی ولادیمیر پوتین  [2022 Feb] 
*نعل وارونه زدن مسئول کمیسیون شورای ملی مقاومت  [2021 Dec] 
*سیاست‌های فاجعه بار آمریکا در خاورمیانه  [2021 Aug] 
*سایت‌های مجاهدین خلق، مملو از نشیمنگاه سعید بهبهانی   [2021 Aug] 
*ممنوع‌الخروج   [2021 Aug] 
*خروش خوزستان زرخیز، استیصال ولی فقیه   [2021 Jul] 
*محاکمه یک بازجو و شکنجه‌گر، سؤال از سازمان مجاهدین  [2021 Jun] 
*ترور محس فخری‌زاده و قوانین بین‌الملل   [2020 Nov] 
*شجریان مرغ سحر ایران زمین جاودانه شد  [2020 Oct] 
*حرافی‌های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل  [2020 Sep] 
*جمهوری اسلامی چرا نوید افکاری را اعدام کرد   [2020 Sep] 
*جای خالی جان بولتون در گردهمایی مجاهدین خلق   [2020 Jul] 
*آخوند خودکشی نمی‌کند   [2020 Jun] 
*پرویز خزایی، دیپلمات سابق فتوای قتل صادر می‌کند  [2020 May] 
*« زندگی کرونایی، انسانها و حیوانات»  [2020 Apr] 
*تحلیلی ازسخنان خامنه ای در نماز جمعه  [2020 Jan] 
*کشتار مسافرین هواپیمایی غلط کردن خامنه ای   [2020 Jan] 
* قاسم سلیمانی «شربت شهادت سر کشید»  [2020 Jan] 
*یک پیام   [2019 Dec] 
*بازداشت یک جنایتکار در سوئد؛ همدستی شورای ملی مقاومت با آخوندها ‏  [2019 Nov] 
*چرا نباید اموال عمومی را تخریب کرد   [2018 Jan] 
*قیام‌های ایران زمین / ویژگی‌های آن   [2018 Jan] 
*مصطفی تاجزاده و «نوار آیت‌الله منتظری»   [2016 Aug] 
*«مسعود رجوی زنده است»  [2016 Jul] 
*گل بود به سبزه نیز آراسته شد   [2016 Jan] 
*موشک باران مجاهدین خلق و دیپلمات «کافه گرانده»  [2015 Nov] 
*تعامل و تقابل وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی  [2015 Apr] 
*«امانتداری» مالی- اخلاقی «تنها آلترناتیو»  [2015 Jan] 
*«بچه‌ام راحت شد»  [2014 Oct] 
*«ارتش اسرائیل باید جایزه نوبل دریافت کند»  [2014 Jul] 
*«نظام جنایت، به یاد غلامرضا خسروی»  [2014 Jun] 
*«نعلین وارونه»  [2014 Feb] 
*تنها آلترناتیو و موزیک رپ  [2014 Jan] 
*توافق هسته‌ای در ژنو یادآور پیمان مونیخ  [2013 Nov] 
* فتواهای سایت آفتابکاران و گرداننده‌ی آن   [2013 Oct] 
*اشتباه تاکتیکی نظام، خطای استراتژیک آمریکا  [2013 Oct] 
*کشتار مجاهدین خلق، سکوت سبزهای وطنی  [2013 Sep] 
*قتل‌عام مجاهدین خلق، هماهنگی کامل  [2013 Sep] 
*«روز از نو روزی از نو»  [2013 Aug] 
*تحلیف حسن روحانی و حضور یک «ولگرد بیکار»  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال – بخش آخر  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال – بخش دوم  [2013 Jul] 
*گیرافتادن در تونل اتمی آخوندها  [2013 Jul] 
*تحولات مصر و دیپلماتی که سربالایی می‌رود  [2013 Jul] 
*دو استعفا و این همه جار و جنجال (بخش اول)  [2013 Jun] 
*حسن روحانی و دولت‌های غربی  [2013 Jun] 
*«کوه موش زائید»  [2013 Jun] 
*خامنه‌ای «ما بین سه صندلی»  [2013 Jun] 
*بی مایه فطیر است چند نکته- یک پیشنهاد [2013 Jun] 
*«انتخابات مهندسی شده»  [2013 May] 
*تمام قد شورای ملی مقاومت ایران  [2013 May] 
*«امانت داری مجاهدین خلق»  [2013 Jan] 
*لالایی شش ماده‌ای جمهوری اسلامی برای سوریه  [2012 Dec] 
*یک شاخه‌ی گل به یاد ستار  [2012 Nov] 
*چندگانگی سیاست‌های وزارت امور خارجه آمریکا   [2011 Jul] 
*«بگذار صد گل بشکفد»  [2011 Jul] 
*پیام یأس یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت   [2011 Feb] 
*دیگ به دیگ میگه روت سیاهه  [2011 Feb] 
*رعناي آواز ايران  [2010 Oct] 
*"موافقی که معاند شد"   [2010 Apr] 
*اصلاح‌طلبان خوش‌نشین، تشویق و تحریک به آدم‌ربایی  [2010 Mar] 
*"حکومت وحشت یا وحشت حکومتی   [2010 Feb] 
*"توصیه هایی به دکتر کریم قصیم-2-"  [2010 Jan] 
*"توصیه هایی به دکتر کریم قصیم- 1-"  [2010 Jan] 
*میرحسین موسوی شش ماه بعد از انتخابات  [2010 Jan] 
*نوبل صلح ، اوباما ، ایران  [2009 Oct] 
*یک مقایسه ، یک سؤال  [2009 Aug] 
*هشدار به فعالین حقوق بشری و سیاسی  [2009 Aug] 
*هشدار به فعالین حقوق بشری و سیاسی  [2009 Jul] 
*شاخ شکسته  [2009 Jul] 
*نماز جمعه ، پرده ماقبل آخر  [2009 Jul] 
*چه شد ؟ چه میشود ؟ (2)  [2009 Jun] 
*چه شد ؟ چه میشود ؟ (1)  [2009 Jun] 
*چاقو دسته خودش را نمی برد  [2009 Jun]