چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم)
عباس رحمتی

 

سپاه پاسداران ، خواسته و ميخواهد يك شبه راه صد ساله  را طى ِطريق كند، و همه جاى كشور را در دست خود بگيرد ، لذا چون قانونى نتوانسته بود كار را پيش ببرد از طريق ولايت فقيه   و چشم دوختن به جناحى از مجلس  قصد دور زدن قوانين را داشته و دارد ، پس از انتخاب " محمدعلى جعفرى " هم بر تشكيل سازمان بسيج و سازمان حفاظت  را درست كردند تا در واقع سپاه دولت سايه را در كنار دولت و دولت ها درست كند بدين صورت  وزارت اطلاعات سپاه در كنار ولايت فقيه  هر آنچه در توان داشتند را بكار گرفتند تا ننگ تاريخ را در سركوب و شكنجه  و دستگيرى نويسندگان و  اقشار آگاه مردم را  در برپيشانى خود ثبت كنند.

سپاه پاسداران نه تنها در داخل كشور كه در سراسر دنيا خصوصا عراق و لبنان و سوريه نقش خرابكارانه و ترورها را بارها نشان داده است كه از حوصله اين بحث خارج است و بايد در جاى ديگر به آن پرداخت ، در مورد فعاليتها ى برون مرزى سپاه قدس را تشكيل داد و تمامى كارهاى تروريستى و بمب گذارى  هاى خارج كشور توسط همين نهاد خارجى   پيش ميرود ،بعنوان نمونه ،يكى از ژنرالهاى آمريكايى بنام" استنانلى  مك كريستال "كه سال ٢٠٠٤ فرمانده نيروهاى ويژه بود، در مورد فعاليت هاى سپاه قدس گفته بود : مي دانستيم تمامى كارخانه هاى بمب هاى كنار جاده اى كه وارد عراق شده بود در ايران مي باشد و باز " تريفورو ميل " فرمانده ديگرى اضافه كرده است ، سالها پيش سعودي ها به واشنگتن فشار آورده بودند كه دست به اقدامى قاطع برعليه رژيم ايران زده تا تاسيسات اتمى آنها را از بين ببريد و سر مار را بزنيد، سفير سعودى دقيقا اين كلمه را بكار برد . اكنون نيز سعودى ها  به آمريكا نكته اى را مطرح ميكنند. [٤١]سپاه تا آنجا پيش رفته است كه قدرت ، او را كور كرده است  و خود باندى شده است در مقابل دولت امام زمان ! با تمام توان قدرت نمايى مي كند، تا اتوريته خود را نشان دهد، يك نمونه بارز اين قدرت نمايى داخلى ، اشغال كردن فرودگاه جديد بود كه در روزِ افتتاحيه فرودگاه با يك شبيخون به اشغال خود (سپاه پاسداران ) در ميايد و بدين صورت فرودگاه  جديد ، پايگاهى و بهتر بگويم گلوگاه  ديگرى  براى اين نهاد سركوبگر ميشود . سپاه تا آنجا پيش ميرود كه قدم در حوزه فرهنگى برداشته است و اخيرا در نشريه و سينما و رسانه هاى ديگرى مى خواهد دخالت كند يعنى همان كارى كه در دوره خاتمى انجام داد . 

 سپاه و اقدامات سركوبگرانه در سراسر كشور :

خمينى گفته بود"  اگر سپاه نبود كشور هم نبود" درواقع  خمينى سپاه را براى حفظ قدرت خود و رژيمش تشكيل داده بود ، سپاه در سركوب تمامى نيروهاى سياسي و همچنين در سركوب تمامى قوميتهاى ايرانى در سراسر كشور دخالت داشته است و خمينى هميشه از آنها تعريف و تمجيد ميكرد ،اين سركوبها تنها در يك منطقه يا يك شهر نبوده است سركوبها از مردم آمل  شروع  شد و تا مردم خوزستان و كردستان و مردم ستمديده سيستان و بلوچستان و تهران و تبريز ادامه يافته  و هنوز هم ادامه دارد . بعد از مرگ خمينى ،  خامنه اى سپاه را بازوى سركوب در جامعه قرار داد . سپاه  هر منطقه را هم با مارك فتنه و توطئه و غائله ( كردستان )و  اشرار ناميدن مردم نيز به سركوب خود ادامه داده است ، در سركوب مردم خوزستان درست بعد از انقلاب از اشرار خوزستانى نام برد و اعتراضات مردم كردستان را غائله كردستان ناميد  كه بيشتر ترجيع بندها در   جمله هاى خمينى بود .  سال ٥٨ خمينى حمله به كردستان ( پاوه و سنندج و نقده )  را صادر كرد تا سپاه آنرا به اجرا در آورد ، خمينى  از تاريخ ٢٧ مرداد  تا ١٦ شهريور ١٣٥٨ مرتب اعلاميه هاى سركوب و فرمان ريختن بمب برسر مردم بیگناه كردستان صادر ميكرد به گفته خود سپاه در طول اين بيست روز ٢٤ بار اعلاميه صادر كرده است  ، ميگويند خمينى در آن زمان   چون دچار ترديد شده بود براى بمباران مردم كردستان استغاره كرده است و به محسن رضايى فرمانده سپاه گفته بود راه داده برويد لاكن بكوبيد ، رضايى هم گفته بود ما مي  كوبيم و ميكشيم و كردستان را پارك ميكنيم از كشته هايش  براى كود گُل وگياه استفاده ميكنيم ! در سركوب خلق  تركمن ، تركمنستان شورش نيروهاى چپ در تركمن صحرا همین طور !

يك روز پس از پيروزى انقلاب اسلامى ،  تبليغ اين شايعه كه سـتـاد مـركـزى خـلق تـركـمـن صـحـرا را تـشـكـيـل داده انـد (چريك هاى فدايى خلق )و بـا خـلع سـلاح شـهـربـانـى و ژانـدارمـرى در عـمـل كـنـترل شهر گنبد را به دست گرفتند. رژيم با شايعه پراكنى گفت آنها به هر اقدامى دست مى زدند و هر كس را مـى خـواسـتـنـد دسـتـگـيـر و امـوال مردم  را غـارت مـى كـردنـد و دولت در دولت تشكيل داده بودند.

بـه دنـبـال ايـن اقدامات هياءت اعزامى از وزارت كشور دستور سركوبى توطئه گران را صادر كرد در پى صدور اين فرمان نيروهاى ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى وارد عـمـل شـدنـد و در نـتـيـجـه 70 تن از چريك هاى فدايى خلق در حين درگيرى با پاسداران دستگير شدند.[٤٢]

فاجعه گنبد به حدى بى سابقه و تكان دهنده بود كه در مصاحبه هاى اوايل انقلاب از رضايى فرمانده سپاه پرسيده شد و او هم تمامى جنايات انجام شده را در تركمن صحرا تائيد كرد . 

در  ديدار مردم تركمن صحرا با  خمينى ، او  ضمن مفسد خواندن عناصر خلق تركمن مقابله با آنها را واجب دانسته و در پايان فرمودند:

امـيـدوارم كـه ان شـاء الله امـنـيـت آنـجـا [گنبد كاووس ] برقرار بشود و شما با برادران سـربـازتـان و بـا بـرادران پـاسـدارتـان با هم دست به هم بدهيد و اين اشرار را از آن ناحيه عقب بزنيد.[٤٣] بدين شكل مردم اشرار ناميده ميشوند و پاسدارن برادران و...

در اين ليست كه نشان دهنده نارضايتى هاى گروه هاى سياسى و مردم در سراسر ايران است را بخوبى نشان ميدهد كه رژيم با امام حاكمش در سركوب  آحاد مردم  درسراسر كشور  با كمك سپاه   از هيچ جناياتى دريغ نكردند ، سپاه پاسداران هميشه ،  پيش قراول اين سركوبها بوده است .

سپاه پاسداران  در هركجا كه بيشتر سركوب كرده است با نام بردن  از فتنه و توطئه  خواسته است  به فعاليت هايش  جنبه هاى حماسي بدهد .به عنوان مثال،  سپاه فعاليتها و كشتارهايى كه در سراسر ايران انجام داده است ، چنين ليست كرده است:   

1. به شكست كشاندن غائله سيستان و بلوچستان و جلوگيرى از سقوط زاهدان

2. خنثى سازى گروهك خلق مسلمان در تبريز

3. دفع فتنه خوانين قشقايى در فارس

4. دستگيرى اعضاى آشكار و مخفى حزب توده

5. شركت فعال در نابودى گروه فرقان

6. خنثى سازى توطئه مشترك منافقين و بنى صدر

7. مقابله با توطئه منافقين در خارج از كشور

8 . خنثى سازى فتنه كمونيست ها در جنگلهاى آمل

9. خنثى نمودن توطئه هواپيماربايى

10. تعقيب و به هلاكت رساندن ضد انقلاب در مناطق مرزى كشور

11. پاكسازى مناطق آلوده و باراندازهاى اشرار در جنوب و شرق كشور

12. دفـع شـورش هـاى كـور كـه در دهـه 70 در شـهـرهـايـى مثل اراك ، مشهد، قزوين و اسلامشهر به وجود آمد.[٤٤] اين شورشهايى كه نام ميبرد حركتها و تظاهراتهاى مردمى بوده است كه تماماً سركوب شده است كه بزرگترين آنها در جريان انتخابات سال ١٣٨٨ بوده است كه دنيا را خبرداركرده  و هم اكنون  از آن خيزش مردم ى با نام " فتنه"  ياد ميشود.

ساختار سركوب سپاه  و ولخرجى از اموال مردم  براى ترورهاى خارج كشور از نگاه ديگر : سپاه پاسداران قدس كه فعاليتهاى خارج كشور دارد از چند قسمت تشكيل شده است ، بخش اجتماعى - فرهنگى و بخش مهمي كه كارهاى اطلاعاتى ميكند.  يكى از اعضاى سپاه بنام " محمدحسين تركمان "كه اخيراً از ايران گريخته است و  در سپاهِ ولى امر (ولايت فقيه ) فعاليت ميكرد در موردها فعاليتهاى سپاه قدس در خارج كشور چنين مي گويد: بخش اجتماعى آن سرك به كشورهاى مختلف ميكشد و از آنها براي اطلاعات  استفاده ميكند

ايناين بخش  سپاه( ولى امر) طبقه بنديهاى مختلف دارد بستگى به كشور  مربوطه و اهميتى كه  دارد  طبقه بندی ميشود ، براى آنها مهمترين كشورها ، كشورهاى منطقه است ، كشورهايى مثل عربستان و... آنها ميخواهند  تمامى كشورهاى منطقه را زير نظر داشته باشند ، براى رسيدن به اين مقصد نياز به نيروهاي ويژه اى دارند كه بتوان روى آنها حساب كرد . با وجود بخش تطبقى كه در سپاه وجود دارد ، نيروهايى را براى انجام عمليات هاى مختلف آماده مي كنند و بخشهاى ديگرى را كه ميخواهند زمينه ميكنند بعنوان  مثال منابع   كشورها برايشان بسيار مهم است منابعى مثل آب و برق و ... زمانى كه ميخواهند كارهاى تروريستى انجام دهند حتمن بايد بدانند اين منابع چگونه كار ميكند ارتباطتشان و رفت و آمدها چگونه است ؟ در گذشته هم براى گرفتن اطلاعات از  سفارتخانه هااستفاده ميكردند، سفارتخانه خود بخش اطلاعات دارند و اطلاعات را رصد ميكنند، روش ديگر اينكه از طريق مردم عادى با فشار و يا به دلخواه ميخواهند تا اطلاعات بياورند بدين صورت وقتي ميخواستند كشورهاى بيشترى را رصد ميكردند تا جايى كه بيش از ٦٠ تا ١٠٠ كشور را رصد مي كنند . آنها از شيعيان جهان در رابطه با اطلاعات گيرى كمك ميگيرند يكى از اهدافشان از اين كار ،جمع آورى شيعيان جهان و قرار دادن در كنار يگديگر است . به همين علت است كه خامنه اى با زبان عربى در نماز جمعه ها صحبت ميكند و تاكيد ميكند تا شيعيان  را دور هم جمع كنند، يكى از كارهاى خارج كشور و سفارتخانه ها جذب نيرو است ، دانشگاهها و دانشكده ها از جاهايى هستند كه افراد را جذب ميكنند. 

 روند قدرت گيرى سپاه : 

حاکمیت سپاه از آغاز دهه 1370 سرعت گرفت. مخالفت پاره ای از مسئولین و فرماندهان با ورود سپاه به فعالیت های اقتصادی با عزل و استعفای برخی و انتصابات جدید مرتفع گردید.تعداد زيادى از فرمانده هان را از پنج سال تا ده سال زندان برايشان بريدند وبعد از كشيدن حكمهاى سنگين، آنها را خانه نشين كردند تا قدرت خود را تثبیت کنند .

بنیاد تعاون سپاه تحت پوشش ارائه خدمات رفاهی به پرسنل سپاه در وجوه دیگر از جمله جهاد خانه سازی وارد فعالیت اقتصادی شد و این رویکرد همچون یک بیماری واگیر دار، تمام یگان های تحت امر سپاه را فراگرفت. سپاه قدس که از دل واحد اطلاعات (اداره اطلاعات) ‌سپاه بیرون آمده و عمدتا مأموریت خارجی داشت ـ با کارکردی امنیتی و سیاسی در سطح منطقه، عهده دار بخشی از وظایف وزارت اطلاعات در برون مرز شد. از این مرحله سپاه وارد دستگاه دیپلماسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز شد.

امپراتورى سپاه و در دست گرفتن اقتصاد كشور:

در سالهای پیش از روی کار آوردن احمدی نژاد،  سپاه  صندوق های قرض الحسنه  تحت پوشش خویش را که در رأس آنان صندوق انصار المجاهدین و صندوق بسیجیان قرار داشت به عنوان متروپل جهت ضمیمه ساختن صندوق های قرض الحسنه کوچک در سراسر کشور و فعالیت موازی با نظام بانکی کشور استفاده کرد. پولشویی از همین مسیر آغاز و تورم و هرج و مرج مالی در کشور سازمان داده شد و سلطه بر سیستم بانکی کشور نیز آغاز شد.

از زمان تصدی احمدی نژاد به شهرداری تهران سپاه در سطحی بسیار گسترده در ساخت و ساز شهرک های مسکونی و برج های بزرگ مشغول شد.

در همین سال ها سپاه با استفاده از حدود 70 اسکله اختصاصی و انتقال بخشی از سرمایه های ملی به دیگر کشورها، از جمله امارات متحده عربی، سودان، نامیبیا، چین و سایر کشورها وارد تجارت خارجی شد. بخشی از قاچاق نفت عراق را نیز درهمین دوران سپاه عهده دار شد و درآمد هنگفتی را بدست آورد.بخش دیگر تجارت را با وارد کردن نوشیدنی ها الکلی و ... ادامه داد .

بودجه نظامی دفاعی کشور در بودجه علنی سال 1388 مصوب مجلس معادل 25 درصد کل بودجه، یعنی حدود 120 هزار میلیارد ریال بود که بر اساس جمع بندی کل بودجه های 20 سال گذشته از زمان رهبری خامنه ای، بیش از یک میلیون میلیارد ریال به طرح های نظامی دفاعی زیر نظر سپاه اختصاص یافت. بر این اساس با جمع بندی ارقام بودجه و شرکتهای بورسی، دارایی های آشکار سپاه پاسداران حدود 2 میلیون میلیارد ریال، معادل 200 هزار میلیارد تومان است.

 شركت سپاه در مزايده هاى شركتها به شيوه ى روسى  :

در جریان فروپاشی اتحاد شوروی، شماری از نظامی ها و امنیتی های آن نظام، نه تنها از هرج و مرج بوجود آمده استفاده کردند، بلکه خود سازمانده این هرج و مرج سیاسی و اقتصادی شدند تا بتوانند سهام شرکت های دولتی ر ا به یک دهم تا یک صدم قیمت واقعی کاهش داده و آنها را خریده و صاحب شوند. پس از مدت کوتاهی با برقراری امنیتی که خودشان از بین برده بودند، قیمت سهام بادآورده را چند صد برابر کردند. از دل این توطئه نسلی از الیگارش های میلیاردر نظامی و امنیتی در روسیه به قدرت رسید.[٤٥]

طرح واگذاری سهام عدالت در دولت نظامی- امنیتی احمدی نژاد آن طرح پس از فروپاشی اتحاد شوروی را تداعی می کند. بخشی از دارایی حدود 700 هزار میلیارد تومانی مردم که در دست دولت امانت بود در شرایطی به ظاهر امن به مردم واگذار شد، اما فرماندهان سپاه که لباس شخصی به تن کرده بودند و حتی گروهی که هنوز لباس نظامی را بر تن داشتند با حادثه سازی های گوناگون و نا امن کردن کشور و از بین بردن امنیت سیاسی و اقتصادی، تهدیدات موشکی و حتی بصورت غیر مستقیم "اتمی" ارزش سهام عدالت واگذار شده را به یک سوم و کمتر کاهش دادند. سپس جمع آوری سهام مردم به قیمت مفت و ارزان را شروع کردند. در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد که به دوران پس از کودتای 88 معروف است، آنها کار فروش سهام شرکت های دولتی به یک پنجم تا یک دهم قیمت واقعی را به شرکت ها و موسسات مالی سپاه شروع کردند.

بنابراین، آنچه که خمیرمایه کودتای 22 خرداد 88 بود، خمیرمایه و زیربنائی حساب شده و تنظیم شده بود و نباید تصور کرد آنها یکشبه به این نتیجه رسیدند که کودتا کنند. آنها با دادن برگ عبور به احمدی نژاد برای گفتن آنچه که مردم فریب است و رای ساز است در مناظره های تلویزیونی و راه انداختن بزرگترین و پرهزینه ترین تبلیغات انتخاباتی برای احمدی نژاد و انواع تخلف های دوران تبلیغات انتخاباتی- از جمله سفرهای استانی احمدی نژاد در همین دوران و یا دادن وقت اضافه به احمدی نژاد پس از پایان مناظره ها، تبدیل هاشمی به گوسفند قربانی و...- بر این تصور بودند که بی نیاز به اقدام نظامی احمدی نژاد را یکبار دیگر رئیس جمهور خواهند کرد. درعین حال، در هفته ها و آخرین روزهای پیش از انتخابات با بررسی نظر سنجی های ویژه ای که انجام داده بودند متوجه شدند، انتخابات را خواهند باخت. به همین دلیل طرح کودتا را با کمک واحد قدس سپاه پاسداران آماده کردند.

 انگیزه قطعی و تحریک آمیز سپاه برای این کودتا محرز بود ، این انگیزه زمانى بيشتر شد كه    نظر صریح میرحسین موسوی در مخالفت با فعالیت اقتصادی سپاه مطرح شد. موسوى  در دیداری که در همان دوران پیش از انتخابات با فرماندهان سپاه داشت چنين بیان کرد و با صراحت به آنها گفت که ورود سپاه به عرصه اقتصادی را به صلاح سپاه نمی داند و در صورت پیروزی در انتخابات با آن مخالفت خواهد کرد. حتی در مناظره تلویزیونی با محسن رضائی  ، او که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با اشاره به مخالفت میرحسین موسوی با تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی در جلسه مجمع را مطرح  کرد. موسوی در آن جلسه که برای تائید فرمان علی خامنه ای برای تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده بود با صراحت گفته بود: این دست بردن در قانون اساسی است و باید به رای و رفراندوم گذاشته شود.

اصل 44 معطوف به ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و فرمان رهبر جمهوری اسلامی بخش دولتی و تعاونی را در شکم بخش خصوصی حل و ساختار اقتصادی کشور را یک بخشی، یعنی خصوصی کرد!

حال با استفاده از گزارشی که مستند به آمار و ارقام سازمان بورس ایران و خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی و دولت است، ببینیم آن استحاله ای که درابتدا به آن اشاره شد و کپی برداری از دوران فروپاشی اتحاد شوروی بود چگونه انجام شده و کودتای 22 خرداد چه ریشه های استوار اقتصادی داشت:

 

در ابتدای این استحاله که در دهه 1370 سرعت گرفت، مخالفت پاره ای از مسئولین و فرماندهان با ورود سپاه به فعالیت های اقتصادی با عزل و استعفای برخی و انتصابات جدید مرتفع گردید و راه برای ورود به مناقصه های مختلف به عنوان رقیب بخش خصوصی و اخذ پروژه های بزرگ ملی با ترک تشریفات مناقصه با وزارت خانه های مختلف از جمله وزارت راه و ترابری و ... باز شد و شرکت های اقماری متعددی تحت امر قرارگاه بازسازی سپاه (خاتم الانبیاء) تشکیل و در پروژه های راهسازی ، سد سازی و عملیات عمرانی و خدماتی مناطق جنگی فعال شد. رویکردی که عرصه را بر شرکت های خصوصی تنگ و برخی از آنان را تبدیل به پیمان کاران درجه چندم تحت امر قرارگاه بازسازی سپاه نمود. بنیاد تعاون سپاه تحت پوشش ارائه خدمات رفاهی به پرسنل سپاه در وجوه دیگر از جمله جهاد خانه سازی وارد فعالیت اقتصادی شد و این رویکرد همچون یک بیماری واگیر دار، تمام یگان های تحت امر سپاه را فرا گرفت. برخورداری از ارتباطات غیر رسمی و رانتی با بنیاد مستضعفان که در آن دوران مسئولیت آن با سرلشگر فیروزآبادی رئیس بعدی ستاد مشترک نیروی مسلح بود نیز سپاه را از املاک مصادره شده بهره مند ساخت که البته سهم سرداران از تقسیم اختصاصی این املاک بین خودشان به مراتب بیش تر از سهم سپاه به عنوان یک شخصیت حقوقی بود.[٤٦]

سپاه قدس که از دل واحد اطلاعات (اداره اطلاعات) ‌سپاه بیرون آمده و عمدتا مأموریت خارجی داشت ـ با کارکردی امنیتی و سیاسی در سطح منطقه، عهده دار بخشی از وظایف وزارت اطلاعات در برون مرز شد. از این مرحله سپاه وارد دستگاه دیپلماسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز شد.

سپاه چگونه وارد دستگاه  ديپلماسى كشور شد؟  

بااينكه خمينى گفته بود سپاه نبايد وارد سياست كشور شود ولى خامنه اى براى پيشبرد سياستهايش با سپاه وارد معامله ى ديگرى شد ! اين معامله از يك پادگان شروع شد ، پادگان امام علی در ضلع شمالی کاخ موزه سعد آباد، به مرکز هدایت این طرح اختصاص یافت. شناسایی مخالفان سیاسی خارجی و داخلی نیز بخشی از وظیفه این پایگاه شد و شماری از فرماندهان سپاه با حفظ سمت، با نظارت همین پادگان و پایگاه عهده دار مسئولیت های کلیدی در وزارت اطلاعات و عهده دار   وظایفی  تحت پوشش دیپلماتیک در وزارت امور خارجه شدند.

ترور عبدالرحمان قاسملو(رهبر وقت حزب دمکرات کردستان ایران) در کشور اتریش ، کاظم رجوی در سوئیس، حسين نقدى در ايتاليا ، صادق شرفکندی و گروه کردهای همراهش  در رستوران میکونوس برلین در آلمان و ترور شاپور بختیار در فرانسه و... همگی حاصل تدریجی این خیز سپاه در خارج از کشور بود.

همزمان با این اقدامات در خارج از کشور، فعالیت های امنیتی سپاه در داخل کشور نیز وسعت گرفت، چنان که در جریان پیگیری قتل های زنجیره ای،  ارتباط ارگانیک میان محافل صدور فتوا و گروه های مجری قتل ها تا حدودی آشکار شد. در همین دوران سپاه یک فراکسیون کوچک توانست در مجلس پنجم برای خود تشکیل بدهد. برخی فرماندهان و وابستگان سپاه که از شهر های متوسط و کوچک با کمک شورای نگهبان به این مجلس راه یافته بودند، این فراکسیون را تشکیل دادند. این آغاز تمرین برای تسخیر مجلس بود. آغازی که در مجلس هشتم به فراکسیون یکصد تا یکصد و بیست نفره رسید و در مجلس نهم کامل شد. چنان که دیگر به یک سخنگو بنام "الیاس نادران" که در مجلس نهم نیز حضور دارد نیاز نبود، زیرا سخنگویان پرشمار شدند.

همانطور که در بالا آمده است در دولت خاتمی، سپاه در سهم خواهی و گرفتن پروژه های خارج از مناقصه دست به اقدامات نظامی زد. از جمله، درجریان افتتاح فرودگاه خمینی، سپاه با توسل به اقدام نظامی از طریق بلند کردن هواپیمای جنگی و بستن باند فرودگاه به روی اولین هواپیما های مسافربری از مقصد امارات متحده عربی توانست اراده نظامی خویش را به دولت اصلاحات تحمیل کند و به همگان نشان دهد که در عزم خود برای نقش آفرینی در تمام امور کشور، بویژه عرصه اقتصادی جدی است تا آن جا که حتی حاضر به توسل به قوه قهریه و عملیات نظامی است.

در سالهای پیش از روی کار آوردن احمدی نژاد، سپاه صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش خویش را که در رأس آنان صندوق انصار المجاهدین و صندوق بسیجیان قرار داشت توسعه کمی و کیفی بخشید و از آنان به عنوان متروپل جهت ضمیمه ساختن صندوق های قرض الحسنه کوچک در سراسر کشور و فعالیت موازی با نظام بانکی کشور استفاده کرد.

پولشویی از همین مسیر آغاز و تورم و هرج و مرج مالی در کشور، با هدف اجرای آنچه پس از فروپاشی اتحاد شوروی در روسیه اجرا شده بود تشدید شد.

نظامى هاى سپاه  درنظام بانكى كشور :  

در هیچ کشور جهان نیروی نظامی وارد فعالیت های بانکداری نشده است  آنگونه که در جمهوری اسلامی شده است. واکنش های بانک مرکزی، کارشناسان و فعالان اقتصادی و... همگی با بی اعتنائی روبرو شده و سپاه کار خود را پیش برد. این سلطه بعدها با تحریم های جهانی و به بهانه دور زدن این تحریم ها و فروش نفت به حد کمال خود رسید که  حالا  برخی افراد و پرونده های مرتبط با آن فاش شده است. از جمله پرونده بابک زنجانی كه خود كلاف پيچ در پيچي دارد.

از زمان تصدی احمدی نژاد به شهرداری تهران سپاه در سطحی بسیار گسترده در ساخت و ساز شهرک های مسکونی و برج های بزرگ مشغول شد.

رانت و فرهنگ و اقتصاد همه با حضور سپاه :

در همین سال ها با استفاده از حدود 70 اسکله اختصاصی و انتقال بخشی از سرمایه های ملی به دیگر کشور ها از جمله امارات متحده عربی، سودان، نامیبیا، چین و سایرکشورها وارد تجارت خارجی شد. بخشی از قاچاق نفت عراق را نیز درهمین دوران سپاه عهده دار شد و درآمد هنگفتی را بدست آورد.

سپاه در ۸ سال اصلاحات، گرچه به رغم تلاش زیاد، به علت فقدان زمینه مناسب در دولت و مجلس، توفیق قابل توجه ای در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور نیافت، اما در آن بخش از عرصه های امنیتی، سیاسی و نظامی که خارج از کنترل و نظارت دولت و مجلس بود، تجربه هایی را آغاز کرد. خلأ ایجاد شده ناشی ازدست دادن نفوذ سپاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را، سپاه با حضور گسترده در صدا و سیما، تأسیس خبرگزاری فارس، تاسیس روزنامه جوان، حفظ و تقویت مؤسسه کیهان و حمایت گسترده مادی و معنوی از روزنامه و دیگر نشریات ضد اصلاحات و انتشار روزنامه ای تحت عنوان صبح صادق (ارگان اداره سیاسی سپاه) و بطور خلاصه با راه انداختن یک جریان موازی در عرصه فرهنگی پر کرد.

ستاد ضد اصلاحات در همین دوران و در قلب سپاه با دو هدف سیاسی و امنیتی شکل گرفت.

1- تقویت و هدایت نیروی بسیج دانشجویی در دانشگاه ها و ایجاد اختلاف و شکاف میان جنبش دانشجویی. (در این زمینه پژوهشگاه خمینی در قم با محوریت مصباح یزدی به یاری سپاه آمد و نقش فعال و گسترده ای در ایجاد اندیشه و افعال ضد اصلاحات و شکل دهی گروه های فشار و لباس شخصی ها و قطبی شدن فضای سیاسی کشور ایفا نمود. حمله به خوابگاه دانشجویان در سال 1378 و سپس سرکوب تحصن و تظاهرات ۱۸ تیر، تشکیل سازمان موازی اطلاعات، دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله اقدامات این دوره سپاه است) که با نظارت شورای امنیت کشور صورت می گرفت . (روحانی رییس این شورا بود )

2- قرار گرفتن در کنار شورای نگهبان بعنوان حقوقدان های شورای نگهبان و مشاوران این شورا درجریان توسعه دفاتر نظارتی. در این بخش سپاه توانست لشکر ۳۰۰ هزار نفره ناظر انتخاباتی شورای نگهبان را با کمک بسیج تشکیل بدهد و دستور قلع و قمع نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس را مصادره کند. تحریم انتخابات و عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم بهترین فرصت و بزرگترین بخت سپاه دراین انتخابات بود، تا بتواند نمایندگان خود را به مجلس فرستاده و فراکسیون پرقدرت سپاه را در مجلس تشکیل بدهد. همین فراکسیون در همین مجلس، توانست نقش مهمی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و روی کار آوردن احمدی نژاد ایفاء کند. سپاه در همین انتخابات برگ عبور از هاشمی رفسنجانی  را دراختیار احمدی نژاد گذاشت و لشگر 300 هزار نفره سپاه-  شورای نگهبان، در پخش شایعه و تراکت و سی دی و تخریب و تحریک رای دهندگان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری بسیار موفق عمل کرد.

3-  پس از کودتای 22 خرداد، سپاه حضور گسترده تری در کابینه احمدی نژاد پیدا کرد. برای اولین بار در جمهوری اسلامی یک فرمانده ارشد سپاه وزیر کشور شد. انتصابی که تنها در دولت های نظامی و کودتائی – از جمله پس از کودتای 28 مرداد- سابقه داشت.

انتصاب فرماندهان سپاه، علاوه بر استانداری ها، فرمانداری ها، شامل معاونین آنها، معاونین وزرا و مدیر کل ادارات شد. در واقع سپاه پست های دولتی را میان فرماندهان تقسیم کرد و با تشکیل سازمان امنیت سپاه، عملا وزارت اطلاعات را نیز زیر پوشش این سازمان قرار داد و برای نخستین بار آرزوی تاسیس سازمان امنیتی به سبک "ساواک" شاه که نظارت بر آن زیر نظر مستقیم رهبر باشد تحقق یافت.

سرداران سپاه همچنین مدیریت صنایع خودرو سازی، سیمان، فولاد، مؤسسه اقتصاد مهر ایران و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح را دراختیار گرفتند.

اجرای پروژه های مرتبط با راه آهن، سد ها، نفت و گاز، تونل و  مترو،  خطوط انتقال آب و ساخت مخازن نفت و گاز از وزارت خانه هایی که وزرا و مسؤلان عالی رتبه آنها سرداران سپاه هستند به شرکت های وابسته به سپاه واگذار شد و فعالیت های تجاری در کشورهای عراق، امارات متحده عربی و بورس تهران زیر چتر فعالیت های محرمانه سپاه قرارگرفت و انتشار اخبار آن ممنوع شد. در ادامه این گسترش حضور در دولت، برای نخستین بار یک فرمانده سپاه که پیشتر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بود، وزیر نفت شد! دورن زدن تحریم های نفتی از این طریق آغاز شد و به فاجعه غارت کشور انجامید.

بخش مهمی از سهام صنایع مادر بصورت آشکار توسط سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، مؤسسه مالی اعتباری مهر(صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق)، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون سپاه، مؤسسه مالی اعتباری انصار و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح به مالکیت سپاه در آمد. این بحش تز مالکیت سپاه تاکنون بالغ بر 4۰۰ هزار میلیارد ریال معادل 40 میلیارد دلار بر آورد شده است. اعتباری که مشخص نیست چگونه و از چه راه هایی تأمین گردیده است.

بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران با سرمایه 45873 میلیارد ریال به سپاه واگذار شده در حالیکه ارزش واقعی آن حدود 500 هزار میلیارد ریال است و به یک پنجم قیمت واقعی به شرکتهای سپاه واگذار شده است. کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.

حدود 51 درصد سهام سرمایه گذاری غدیربا سرمایه 6075 میلیارد ریال و ارزش بورسی حدود 15 هزار میلیارد ریال به ارزش کمتر از 9 هزار میلیارد ریال به "ساتا" واگذار شده، در حالیکه ارزش این شرکت (که مالک شرکت هایی همچون پتروشیمی زاگرس، فناوران، بین المللی توسعه ساختمان، سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان کردستان، سرمایه گزاری توسعه صنایع بهشهر،فولاد آلیاژی ایران، موتوژن، آبگینه، داروسازی سینا ، بانک پاسارگاد و صدها شرکت دیگر است) حداقل 40 هزار میلیارد ریال است که به یک چهارم قیمت واقعی فروخته شد.

بخشی از سهام بانک پارسیان با سرمایه 7500 و ارزش روز حدود 17 هزار میلیارد ریال که بیش از 190 هزار میلیارد ریال از سپرده های مردم در این بانک سپرده گذاری شد.

شرکت حفاری شمال، شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اصفهان با سرمایه 4162 و ارزش بورسی حداقل 21525 میلیارد ریال به سپاه واگذار شد.

نمایشگاه بین المللی تهران که جهت ساخت مجتمع های مسکونی به ارزش 5 هزار میلیارد ریال به سپاه واگذار شد اما در پی مخالفت بخش خصوصی دولت این سهام را پس گرفت و حدود 8 هزار میلیارد ریال سهام پتروشیمی به سپاه واگذار کرد.

شرکت آلومینیوم ایران با سرمایه 160 و ارزش حدود 4 هزار میلیارد ریال که فقط ارزش زمینهای این شرکت در مجاورت شهر اراک بیش از 3 هزار میلیارد ریال است رفت در شکم سپاه.

معدن سرب و روی انگوران زنجان با ارزش بیش از بیست هزار میلیارد ریال که فقط با 1870 میلیارد ریال یعنی کمتر از یک دهم قیمت به سپاه واگذار شد.

و در ادامه:

- حدود ۱۵٪ سهام بانک های صادرات، تجارت و ملت

- شرکت توسعه معادن روی با سرمایه 1097 و ارزش حدود 4 هزار میلیارد ریال

- شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با سرمایه 1500 و ارزش بیش از ده هزار میلیارد ریال

- شرکت تاید واتر خاورمیانه به عنوان اپراتور و بهره بردار بندر شهید رجایی بندر عباس (متولی بیش از 60 درصد صادرات و واردات کشور) با سرمایه 216 و ارزش حدود 3 هزار میلیارد ریال

شرکت تکنوتار

- سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با سرمایه 755 و ارزش بیش از 1500 میلیارد ریال

- 15شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه 15800 و ارزش روز حدود 31 هزار میلیارد ریال

- بانک سینا با سرمایه 2 هزار و ارزش بیش از 4 هزار میلیارد ریال که حدود 260 شعبه آن در سراسر کشور بیش از 25 هزار میلیارد ریال سپرده مردم را جذب کرده است

- شرکت سرمایه گزاری توسعه شهری توس گستر که با سرمایه 383 میلیارد ریال ارزشی معادل 500 میلیارد ریال دارد

- شرکت سرمایه گزاری توسعه آذربایجان

- شرکت تراکتور سازی تبریز ایران با سرمایه 900 و ارزش بورسی حدود 1800 میلیارد ریال که ارزش واقعی آن بیش از 4 هزار میلیارد ریال است اما به نرخ 1770 میلیارد ریال به شرکتهای سپاه واگذار شد.

- شرکت موتورسازان تراکتور با سرمایه 162 و ماشین آلات تراکتور سازی با سرمایه 17 و ارزش 120 میلیارد ریال و شرکت ریخته گری تراکتورسازی با سرمایه 213 میلیارد ریال

- شرکت لوله و تجهیزات سدید با سرمایه 98 میلیارد ریال و تولید کننده لوله های اسپیرال صنایع نفت و گاز

- شرکت فراوری مواد معدنی ایران با سرمایه 48 و ارزش بیش از 300 میلیارد ریال

- شرکت ملی سرب و روی ایران با سرمایه 92 و ارزش بیش از هزار میلیارد ریال

- شرکت معادن بافق با سرمایه 10 و ارزش بورسی حدود 150 میلیارد ریال

- شرکت داروسازی جابر بن حیان با سرمایه 189 و ارزش روز حداقل هزار میلیارد ریال

- همچنین سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

- 20 کارخانه نان صنعتی در 20 استان کشور با سرمایه گزاری 4 هزار میلیارد ریالی.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از زیر مجموعه های مهر اقتصاد ایرانیان به همراه - -- - شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه با خرید 26 درصد از سهام بانک دی توانست یک کرسی از هیأت مدیره این بانک را در اختیار بگیرد . پس از عدم احراز شرایط لازم برای تبدیل موسسه مالی اعتباری مهر به بانک مهر، این موسسه مالکیت 35 درصد و 2 عضو هیات مدیره بانک دی را تملک نمود. سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در سال 88 اقدام به اضافه نمودن سهام یک شرکت و سه بانک در پرتفوی سرمایه گذاری های خود کرد بطوریکه در این سال سه بانک پارسیان ، کار آفرین و دی به همراه شرکت بیمه البرز وارد این شرکت شدند .

- معادل 19 درصد از سهام شركت پتروشيمي مارون به ارزش حدود6هزار میلیارد ریال

- معادل 40 درصد از سهام شركت پتروشيمي پارس به ارزش بیش از7هزار میلیارد ریال

-سایرشرکتهای زیرمجموعه موسسه مالی اعتباری مهربسیجیان عبارتند از:

سرمایه گزاری مسکن و عمران مهر

کوشاپایدار

کوثرآذربایجان

خدمات بازرگانی آینده نگر مهر

تدبیرگران آتیه

 

شرکتهای متعلق به بنیاد تعاون سپاه در بورس

 

1- گروه بهمن با سرمایه 3520 و ارزش روز حدود 5 هزار میلیارد ریال

2- مالکیت حدود 17 درصدی و یک عضو هیات مدیره شرکت سایپا با سرمایه 10400 و ارزش روز حدود 20 هزار میلیارد ریال

3- مالکیت حدود 16 درصد و یک عضو هیات مدیره سرمایه گزاری توسعه صنایع بهشهر با سرنایه 2160 و ارزش روز حدود 2500 میلیارد ریال

4- سرمایه گزاری بهمن با سرمایه 2420 میلیارد ریال

5- صنایع ریخته گری ایران با سرمایه 23 و ارزش روز حدود 300 میلیارد ریال

6- حدود 25 درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه به ارزش حدود 2500 میلیارد ریال

از جمله شرکت‌های معروفی که صد‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است مي‌توان به شرکت "کشت و صنعت شاداب خراسان"، شرکت "خدمات هوايی پارس" و صنايع غذايی "مائده" اشاره کرد. همچنین شرکتهای بهمن دیزل تولید کننده کامیون و کامیونت ایسوزوی ژاپنی، عصر بهمن، شاسی ساز ایران و ارزش آفرینان از دیگر شرکتهای متعلق به گروه بهمن سپاه هستند.[٤٧]

 

قرار گاه خاتم الانبیا

 

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی کشور را در اختیار گرفت. معروف ترین مرکز فني و سازندگي و تجاري سپاه «قرارگاه خاتم» است. نام اين قرارگاه در فعاليت‌های عمراني تهران، در پروژه‌های نفتی عسلويه، در سرمايه گذاری های بازار سهام و در فعاليت‌های بازار پول بيشتر از هميشه به چشم مي‌خورد. قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیا 812 شرکت ثبت شده در داخل و خارج ایران دارد. سد مخزنی کرخه، آزاد راه تهران- ساوه، آزاد راه همدان- ساوه، تونل‌های آبی نیروگاه سد مخزنی کارون 4، ترمیم و بازسازی پست‌های بتنی اسکله‌های هشت و 9 بندر خرمشهر- خوزستان، طراحی و احداث آبگیر پالایشگاه‌های گاز منطقه پارس جنوبی با ظرفیت 250 هزار مترمکعب در ساعت از دیگر قرارداد های این قرارگاه است.

این قرارگاه با توسعه خود زیرمجموعه های تخصصی " قرب نوح"، "موسسه حرا"،"موسسه رهاب"،"موسسه ساحل"،"موسسه عمران"،"موسسه مکين" قرارگاه بازسازي نيروي زميني سپاه و... را دراختیار دارد.

ادامه دارد

   

 

[٤١]به نقل از روزنامه نيويوركر

[٤٢]. كيهان ، 14/2/58.

[٤٣]. صحيفه امام ، ج 7، ص 11.

[٤٤]. سـپـاه پاسداران انقلاب اسلامى در انديشه امام خمينى ، مهدى مرندى ، تهران ، نشر مؤ سسه امام خمينى ، صفحات ص ـ ز ـ ح .

[٤٥]این یک گزارش تحقیقی است که ابتدا آن را در اختیار یکی از بخش های تحقیقاتی دانشگاه هومُبلت برلین پایتخت آلمان قرار داده شده است . متن این گزارش به زبان آلمانی است و توسط ل. ا. خ  تهيه گرديد ه و خلاصه ای ازآن را برای انتشار در اختیار يكى از سايتهاى فارسى زبان  قرار داده  است.

[٤٦] همانجا

ا[٤٧]همان جا

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]