PEZHVAKEIRAN.COM نجات در رهایی ست از هژمونی دین!‏
 

نجات در رهایی ست از هژمونی دین!‏
فیروز نجومی

 
نزدیک به چهار دهه است که دین، خود شمشیر برگرفته و بدون واسطه ی شاهان بر جامعه سلطه افکنده است.   یوغ شریعت را بر گردن مردم آویخته، آنها را از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی محروم ساخته و تا حد "رعیت" و "بنده" تنزل داده است. با این وجود، هنوز هستند بسیاری که دین را در آفرینش شرایط موجود در ابتلای ملت به فقر و محنت، به تیره بختی و سیه روزی، به مصیب و نکبت، در مرکز بررسی ها و تحلیل های خود قرار نمیدهند و نقش آنرا فرعی تلقی میکنند، چنانکه گوئی میتوان جامعه ای دمکراتیک و سکولار، آزاد و آباد بر پا داشت، بدون اینکه آنچه مرکزی ست، تغییر و دگرگونی بپذیرد.
 
معضل آن جا ست که آنچه مرکزیی ست تغییر نخواهد کرد و دگرگونی نپذیرد اگر محیط پیرامون آن تحول نیابد. یعنی که تا زمانیکه خود را رها از سلطه ی دین نسازیم، حکومت دین هرگز ما را رها نخواهد ساخت. آنچه رهایی را مسئله بر انگیز میکند آن است که اسطوره ها و افسانه های دین، احکام و فرائض دینی در وجود ما نهادین گردیده و آنها را بدیهی و طبیعی ساخته است. در نتیجه بدان تعصب میورزیم،. این همآنقدر برای شخص دینی مسلک صادق است که برای کسی که خود را دینی نمیداند و به احکام شریعت توجهی نشان نمیدهد. یعنی برای مسلمان بودن، نیازی نیست که به مسجد بروی و نماز بخوانی و روزه بگیری. زیرا که ما مسلمان نمیشویم، بلکه مسلمان پا به عرصه وجود میگذاریم. نیاکان ما همچنانکه شناسنامه فیزیکی خود را به ما انتقال میدهند "هویت دینی" خود را نیز در نهاد ما میکارند.
 
بدینترتیب، ما وقتی پا باین دنیا میگذاریم، در دنیایی زاییده میشویم که دین اسلام برای ما (تقریبا) همه چیز را تعریف و تعیین نموده است. خوب و بد، زشت و زیبا، درست و نادرست، حرام و حلال. و غیره... نه تنها در زمینه "اخلاق" بلکه در زمینه رفتار و کردار، ازجمله طهارت و نظافت، زناشویی و مراودات جنسی و در موارد بسیار دیگر. بنابراین، ما در خلاء زائیده نمیشویم بلکه در فرهنگ و سنت، عادات و رسم و رسومی زائیده میشویم که قرنها پیش از ما موجود بوده اند و اجداد ما بدان اعتقاد داشته و آنرا برای زیستن ضروری میدانسته اند. پدران و مادران مان، در واقع نطفه ما را بنام الله بسته اند  و ما را به مثابه یک مسلمان  پرورش داده اند. آنها ما را حلال  زاده و مشروع به این جهان میآورند درست همانگونه که نطفه خود(شان) بسته شده و پرورش یافته اند. هم چنانکه رشد میکنیم و از طفولیت به بلوغ میرسیم با حسن و حسین و علی و نقی و تقی و عباس دوست و آشنا و همکار، همسایه و همشهری و هموطن میشویم. همراه با آنها در مدرسه آداب نماز و روزه و قرائت قرآن را میآموزیم. در روزهای عاشورا در دسته های سینه زنی و زنجیر زنی شرکت نموده و به نوحه های دل انگیز و سوزناک گوش فرا داده و هماهنگ با دیگران  به خود زنی پرداخته ایم و یا حداقل ناظر بر آنها بوده و تماشاگری منفعل بوده ایم.
 
میتوان موارد بسیاری را در رفتار و کردار خود شناسایی کنیم که یا ریشه در دین دارد و یا تحت تاثیر آن بخود شکل گرفته است. چرا که هیچ امر رسمی و یا غیر رسمی، خصوصی و یا عمومی، وجود ندارد که بنام الله آغاز نگردد. و نیز هیچ نامه ای و یا کتاب و سندی نوشته نشود، و یا عقد و عروسی و معامله ای سر نگیرد اگر با نام الله مزین نشود .
 
دین در سرشت و فطرت مان، البته زمانی کاشته میشود که از این جهان چندان آگاهی نداریم. یک طفل نا آگاه و ناتوان و محروم از گزینش هستیم. دینی شدن ما نه ربطی به دین دارد و نه به پروردگار یکتا. دین یک پدیده اجتماعی ست همچون زبان انسانی. تکلم و مکالمه آنقدر طبیعی و عادی بشمار میآید که هرگز به صرافت ش نیفتیم که زبانی که با آن مکالمه میکنیم و در نوشتن بکار میگیریم، زمانی زبان دیگری بوده است و از دیگری بوده است که زبان را آموخته ایم. یعنی که زبان قبل از آنکه در درون نهادین شود، دارای موجودی خارجی و عینی ست. بهمین دلیل؛ دین نیز بمانند زبان از بدیهیات زندگی میگردد. آنقدر با آن آشنا هستیم که پیوسته به حضور دایمی و کنترل کننده آن در ذهن خود بیگانه میمانیم. در پاسخ حال شما چطور است حمدِ الله را میگوییم و الله را شکر میگذاریم بدون آنکه متوجه حضور دین در گفتار خود باشیم. در شرایط کنونی هر الله ای که بزبان میآوریم چه در حال قیام باشد و چه در حال رکوع و سجود، سخنی بزبان رانده ایم که دارای بار سیاسی ست. اگر در تایید و تصدیق رژیم نباشد، بدون شک به تداوم رژیم دین امداد میرساند. تا زمانیکه دانسته و یا نا دانسته به آئین اسلامی عمل میکنیم، چه حجاب باشد و چه وضو، و چه نذر و نیاز باشد و چه سفره اندازی و زیارت، نظام ولایت، شمشیر شریعت را بر کشد و سکوت و هراس بدل آورد.
 
این بدان معناست که دین در ناخود آگاه ما تمرکز یافته است. یعنی که دین، هستی و کیستی ما را تعریف و تعیین میکند بی آنکه خود بدان آگاه باشیم. در قاموس فرویدی دین «فرا خودی» میشود که «خود» را به حاشیه میراند و  رشد و استقلال آنرا به تعویق انداخته مستقیما غرایز خفته و بیدار ما را که در «نهاد» مان تمرکز یافته، سرکوب و تحت کنترل خود در میآورد. سرکوب «خود» (ایگو) مقدمه ایست برای تن دادن به رعیتی و بندگی، به زیستن در محرومیت از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی، ناتوان در دفاع از خویشتن و نه گفتن و مقاومت در برابر قدرت.
 
بعنوان مثال "وضو" میگیریم که نجاسات را از خود بزداییم بی آنکه خود را نجس بدانیم. در منظر الله بشر باید نجس و ناپاک باشد که او را تنها زمانی به مناجات در درگاه ش راه دهد که به تمام مقررات و قواعد وضو تن داده باشد. این در حالی است که تشریفات وضو هیچ ارتباطی با نظافت و پاکیزگی ندارد. برای وضو نه به اندیشه نیازمند یم و نه تعقل. وضو تشریفاتی است که تنها به تقلید و تبعیت، آموخته میشود. طبری، از نخستین تاریخ نویسان دوران رسالت، از محمد بن اسحاق روایت میکند که پیغمبر خود وضو کردن و نماز گذاری را به تقلید از جبرئیل آموخته است(جلد سوم، ص 954). تشریفات وضو هیچ هدفی دیگری ندارد مگر آموختن و نهادین ساختن اطاعت در ذات انسانی، که خود مقدمه ای ست برای تسلیم کامل خویشتن به الله. در سجده های طولانی سر بر آستان ش میساییم بی آنکه خود را حقیر و خوار پنداریم.  بنا بر مولف تفسیرالمیزان، آیت الله محمد حسین طباطبایی، مفسر و تاویل گر کلام الهی، قرآن، کتاب آسمانی، در تاویل سوره ی حمد که قرآن با آن آغاز میشود، میگوید الله در این سوره امر فرموده است که او را حمد و ستایش کنیم و به دعا و مناجات برخیزیم همانگونه و بر اساس همان روش که چگونگی آنرا الله خود در سوره ی حمد به بشر آموخته است. یعنی که الله حمد و ستایش انسان را آنگونه که خود به بیان آن علاقمند است نمی پذیرد و در شان خود نمیداند که مخلوقش بزبان خویش خالق خود را ستایش نماید. یعنی که الله بشر را از یک طوطی هم کمتر میداند. که الله، بشر را حتی در حمد و ستایش نیز مختار نساخته است.  او را «رب العالمین» میخوانیم بدون آنکه خود را رعیت و بنده بدانیم. چون رعیت بودن و بندگی بر نهاد ما سلطه افکنده است و بدان آگاه نیستیم. محرومیت از حق و حقوق انسانی که از ویژگیهای رعیت و بنده در یک جامعه استبدادی ست، یک امر عادی و طبیعی ست. بندرت به محرومیت خود آگاه میشویم و بمنظور کسب آن دست بفعالینی میزنیم.
 
افزوده بر این، در خلق و خوی ما یکتایی و یگانگی الله در صدر بدیهیات زندگی قرار میگیرد. «او هست بجز او هیچکس دیگری نیست» میشود حقیقتی غائی و نهایی. باور باین حقیقت هرگونه انعطافی را در تار و پود ما خشک و منجمد میسازد. در نتیجه خود را بزرگ و زورمند می بینیم. هرگز این اندیشه از مخیله مان خطور نمیکند که به آنچه ایمان داریم، ممکن است از کذب و دروغ ساخته شده باشد. شک و تردیدی در کار نیست هرچه هست "یقین" است. این است که خود را بعنوان یک "مومن" برتر از دیگران میدانیم و میخواهیم بر جهان حکم برانیم نه به آن دلیل که میدانیم و همچون غربیان توانسته ایم قوانین طبیعت را شناسایی نمائیم و بر نیروهای آن سلطه افکنیم، بلکه به آن دلیل که فریب خورده ایم، متعصب و خشک اندیش گردیده ایم. اسطوره ها و افسانه ها را، "توحید" و "نبوت" و "امامت" را حقیقتی مطلق میپنداریم. این است که به احکام اسارت بار شریعت تن میدهیم و احساس سعادت و خوشبختی میکنیم. به استقبال "جهاد" و "شهادت" می شتابیم که هستی و زندگی را در نیستی و نابودی بیابیم. حجاب را بر سر زن میکشیم مبادا که موهای افشان، رخ زیبا و برجستگی های اندامش، ما را از انسانیت ساقط نموده به حیوانیت باز گشت دهد. با نبود حجاب، به ندای شهوت و لذت که  با رویت زن بیدار گردیده اند، گوش فرا داده به تصاحب او بر خیزیم و از «صراط مستقیم» منحرف شویم. روزه میگیریم، رنج گرسنگی را بر خود تحمیل میکنیم. خمس و ذکات میدهیم و حج میرویم و گوسفند قربانی میکنیم که خاطر الله را راضی و خشنود سازیم. نذر میکنیم و سفره های رنگ وا رنگ میاندازیم و زیارت میرویم به آن امید که خواسته ها و آرزوهای مان برآورده شده و در آخرت نیز خشم و خشونت الله را نسبت به خویشتن، تخفیف داده باشیم. با این وجود به شنیدن کلمات قرآنی، تار و پود مان به لرزه در آمده و هراس بدل مان می نشیند، بی آنکه بدانیم آیا الله از "رحمت" است که سخن میراند یا از "کیفر،" از مهر و عطوفت است و یا از کین خواهی و انتقام .جویی؟ چه حاجت ها که از قرآن نخواهیم و چه معجزه ها که به آن نسبت ندهیم. چرا که ایمان آورده ایم که  قرآن خود آخرین معجزه ی الله است. بعبارت دیگر، خود را به احکام، قواعد و قوانینی تسلیم میکنیم و یا ایمان داریم که از قرائت و فهم آن ناتوانیم. باینترتیب  نادانی و نا بینایی، نیز امری بدیهی میگردد، یعنی چیزی طبیعی و عادی ست اگر وابسته و نیازمند به عصا باشیم تا گامی به پیش برداریم. یعنی که باید "مقلد" باشی و از آنی بیاموزی که دانا و آگاه است از امیال الهی، همچنانکه رسول الله به تقلید مراسم نمازگزاری را از جبرئیل آموخت. در نتیجه فراموش میکنیم که ما انسانیم و عقل و خرد داریم و میتوانیم بیاندیشم و برگزینم. لاجرم بساط عقل و خرد را در وجود خود تعطیل مینماییم و آنرا تنها به شکل ابزاری و برای رفاه و مایحتاج مادی، بکار بریم.    
 
از آموزشهای دین و حوزه های علمیه است که  ظلم وقتی وقوع میابد که بدر گاه الهی تسلیم نشوی و از فرمان الهی سرپیچی نموده اطاعت بجا نیا وری ، یعنی اگر تن به بندگی و حقارت و خواری ندهی و وجود آفریننده را نفی و انکار کنی. یعنی که ظلم وقتی واقع میشود که بخود نسبت به حقایق دین شک و تردید ورزی. پس ظالم آن کسی نمی تواند باشد که شمشیر ذوالفقار بدست میگیرد صدها نفر را بنام الله و در راه الله و رضا و خشنودی او با یک ضربه بدو نیم میسازد. یعنی که از خشونت نیست که ظلم بر میخیزد بلکه از شک و تردید و بد ایمانی ست که منشا خشونت  است. کنش امام  سوم را می ستائیم که بان دلیل برای رضای الله "شهادت " را پذیرفته  و تا زمانیکه خون در رگهایش روان بود ، تا آخرین قطره اش خون دیگران بریخت.  بدین ترتیب  ما سالیانه طی برگزاری مراسم عاشورا خشم و خشونت و بیرحمی را مورد تایید و تصدیق قرار میدهیم. پس چه تعجب اگر خشونت  هم بیکی از بدیهات زندگی تبدیل شود. چهل سال است که تحت حکومت دین شاهد قتل عام مخالفین و دگراندیشان، کشتار اقلیت های مذهبی، از جمله کرد و بلوچ و سنی و بهایی و اعدام های روزانه  در جامعه خود بوده و هستیم بدون آنکه سکوت را بشکنیم. چرا که آوخته ایم که خشونتی که از تقدس بر میخیزد، خشونتی که در تحصیل رضای الله و در دفاع از یکتایی و یگانگی او ریشه بر گیرد  مورد تایید و تصدیق الله ست. کشتاری که مرد مقدس اسلام، امام خمینی در آغازین لحظات جلوس بر فراز منبر قدرت، بدان دست زد، از تقدس بر میخواست، چنانکه گویی دستهای امام، اگرچه آلوده بخون است، اما، به گناه هرگز آلوده نیشود. در اوائل انقلاب  57 ، امام مقدس، در توجیه جنگ با کفر و باطل تا قیامت، اظهار میداشت که کشتار خدا ناشناسان، یک رحمت الهی ست بآن دلیل که  آنان با بار سبک تری از گناهان بان جهان رهسپار و در نتیجه دچار "عذاب " کمتر ی شوند. امام خمینی بخوبی آگاه بود که مردم مسلمان براحتی پذیرای خشونتی هستند که از تقدس برخیزد.
.
چهل سال است که حکومت دین این فرصت استثنایی را به وجود آورده است که دین را از عرصه ناخود آگاه خارج ساخته به سپهر خود آگاه وارد ش نماییم. و یا به زبان فرویدی «خود» را قهرمان سازیم و بر «فرا خود» غلبه نماییم. شریعت الهی را بر اندازیم و یو غ  اسارت و بندگی را از گردن بر گیریم و خود را رها کنیم. ما نباید هرگز چیزی کمتر از رهایی از شریعت و نهاد های شریعتی بخواهیم، اگر صادقانه" آزادی" را آرزومند یم و چیزی جز عدالت نخواهیم. چرا که حکومت اسلامی نشان داده است که همه بی عدالتیها و فساد فراکیر و عمیقی که سراسر جامعه را پوشانده و آنرا به ویرانی کشانده است، از هژمونی شریعت اسلامی بر میخیزد. آگاهی باین حقیقت است که با خو رهایی بارمغان آورد. یعنی که رهایی همراه است با دانایی و بینایی. هیچ جنبشی نمیتواند امیدوار به آینده باشد اگر در سوی رهایی حرکت نکند، مهم نیست که چه نامی بر خود نهاد و یا چه رنگی بخود گیرد. اما، باید ترسید از آنروزی که بار دیگر بدست آخوندهایی آزاد شویم که از درون حوزه ها و نفی ولایت برخیزند.
 
شاید زمان آن رسیده باشد که دوستان چپی، پیروان مارکس و لنین، از آنچه لویی آلتوسر «اقتصاد گرایی خام» میخواند، دست بر دارند و  این واقعیت را نیز مورد تامل قرار دهند که رو بنا همیشه بازتابی از روابط زیر بنایی نیست. بعبارت دیگر، ارزشها، باورها و راه روش زندگی، دین و نظام اخلاقی لزوما همیشه و در هر زمانی بازتابی از روابط تولیدی و اقتصاد ی نیستند. ارزشها و باورهای دینی در جامعه ما که فرضا از جنس روبنایی ست، علیرغم تغییر و تحول و رشد و تکامل مناسبات سرمایه داری، بلا تغییر مانده اند. نه تنها تضعیف نگردیده اند، بلکه در 1357 به اوج اعتبار و منزلت خود رسیده، بر مسند قدرت جلوس یافته و نظم و انضباط شریعت را بر قرار نموده است. بعضا مسئولیت ظهور حکومت دین را به قدرت طلبی ها و یا فرصت طلبی های احزاب و سازمانهای انقلابی و ضعف لیبرال دموکراسی نسبت میدهند و نقش دین را در شکل بخشیدن به آرمانها و آرزوها و تعیین و تعریف چیستی و کیستی ما نه در چهل سال گذشته بلکه در طول تاریخ طولانی خود نادیده میگیرند. بعبارت دیگر، شرایط و ساختار سیاسی و اجتماعی که بوجود آورده ایم، بازتابی است از خلق و خوی، عادات و رسم و رسوم و راه و روش زندگی ما نه فرایند دگرگونی در نظام تولیدی جامعه.
 
در خاتمه،  آنچه با انسانیت ما در ستیز و خصومت است، نه سرمایه داری ست و نه حتی استبدادی سیاسی. ما با هژمونی دین است که روبرو هستیم. استبداد سیاسی وقتی پایان میگیرد که بساط استبداد دین و نهاد های آنرا بر چیده باشیم. ما وقتی میتوانیم به ایرانی آزاد و آباد، سکولار و شکوفا امیدوار باشیم  که تکلیف خود را با شریعت روشن ساخته و به حقیقت توحید و نبوت و امامت و غیره، شک و تردید ورزیم. تنها در آنزمان است که میتوانیم رهایی یابیم و بسوی جامعه ای سکولار و آزاد گام بر داریم.
 
 
فیروز نجومی
Firoz Nodjomi

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

*مرگ بر دیکتاتور!  [2022 Oct] 
*نا پذید شدن فره ایزدی و سقوط آخوند خامنه ای!  [2022 Oct] 
*گذار از دوران تاریکی بروشنایی وجنبش برچیدن بساط دین و درونسازی آن!  [2022 Sep] 
*تا کی باید حقیقت را پنهان بداریم!  [2022 Sep] 
*انفعال جمعی، رمز بقای حکومت دینی!   [2022 Sep] 
*خاموش سازی آشکار کنندگان حقیقیت و اراده معطوف بکین خواهی و انتقاستانی در اسلام!  [2022 Aug] 
*زمان واریزی حوزه های علمیه به زباله دان تاریخ فرا رسیده است!  [2022 Aug] 
*کین خواهی و انتقام ستانی، درونمایه حکومت اسلامی!  [2022 Aug] 
*مماشت با دین ادامه دارد!  [2022 Jul] 
*برآمدن جنبش آخوند ستیزی!  [2022 Jul] 
*شیپور بیداری!  [2022 Jul] 
*آب، نان، آزادی!  [2022 Jun] 
*آخوند خامنه ای: دروغپردازی همراه با خیالپردازی!  [2022 Jun] 
*زنده باد آزادی!  [2022 May] 
* دوران فروپاشی حکومت معصوم، فرا رسیده است!  [2022 May] 
*نه فقط محاکمه یک تبهکار، محاکمه یک نظام مقدس جنایتکار!  [2022 May] 
*از مرگ رهبر تا راندن دین بخلوت خانه!  [2022 Apr] 
*فساد از دین اسلام برمیخیزد!  [2022 Apr] 
*حسین شریعتمداری: بازگشت اسلام و دگرگونی جهانی!  [2022 Apr] 
*ادامه بازی هسته ای تا نرمش قهرمانانه شماره۲!  [2022 Mar] 
*جهاد تبیین: تراژدی یا کمدی؟   [2022 Feb] 
*تقدیم پند و اندرزی خدمت مقدس ولایت فقیه  [2022 Jan] 
* هراس از اسلام: واقعیتی انکار ناپذیر!  [2022 Jan] 
*بنگر اگر باور نداری!   [2022 Jan] 
*حکومت اسلامی، کشنده وجدان انسانی!   [2022 Jan] 
*الله و جدایی جنسیت ها!  [2021 Dec] 
*تحمل بار خفت و خواری تا کی؟   [2021 Dec] 
*بیمناک از اقتدار غرب یا هراسناک از وزش نسیم آزادی؟  [2021 Dec] 
*عاشورای آبان 98 و کشتار سلطه ستیزان!   [2021 Dec] 
*بوی گند تقدس!   [2021 Dec] 
*بوی گند تقدس!   [2021 Nov] 
*رمز و راز آغازیدن امور با نام الله: بسم الله!   [2021 Nov] 
*آیا گذار از دین حاکم فرا نرسیده است؟   [2021 Oct] 
*از همآغوشی با علم هسته ای تا بازگشت بدوران رسالت!   [2021 Oct] 
* بخاکسپاری دین انسان ستیز برخیزیم!   [2021 Sep] 
*اسلام، بازدارنده یا بانی قهر و خشونت و انتقام ستانی؟   [2021 Sep] 
*بیگانگی از خود و از دیگری مانعی در راه برآندازی!   [2021 Sep] 
*خوشآمدگویی باسلام  [2021 Sep] 
*جنبش مردمی وظهور اراده معطوف برهایی و آزادی!  [2021 Aug] 
*امریکا ستیزی، نه آب، نه نان و نه آزادی!  [2021 Jul] 
* بساط حکومت دین را باید برچید!  [2021 Jul] 
*نتیجه انتخابات: اراده ولایت، خصم آشتی ناپذیر اراده ملت؟  [2021 Jun] 
*مردم سالاری دینی یا استبداد مضاعف دین و قدرت!  [2021 Jun] 
*برخیز تا قشر مفتخوار و انگل جامعه را روانه زباله دان تاریخ کنیم!   [2021 Jun] 
*ستیز با شمشیر و یا شریعت!  [2021 May] 
*سهم خواهی از ساختار قدرت!   [2021 May] 
*نه به بیعت با آخوندی که خدائی کند!   [2021 May] 
*ظریف: در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد!   [2021 May] 
*فرمانبر خدا یا فرمانروای خود؟  [2021 Apr] 
*آخوند خامنه ای: طلب از قران کریم!  [2021 Apr] 
* بر طبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟  [2021 Apr] 
*امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون!   [2021 Apr] 
*چه جشنی و چه نوروزی!؟  [2021 Mar] 
*بقای حکومت آخوندی تا براندازی حجاب اسلامی!   [2021 Mar] 
*فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت!   [2021 Mar] 
*زمان خروج از حیرت!  [2021 Mar] 
*از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت!  [2021 Feb] 
*هژمونی دین و حکومت ولایت تا قیامت!  [2021 Feb] 
*نمازگزاری: کنشی مقدس و یا موهن!   [2021 Feb] 
*با ویروس دینفروشی چه باید کرد؟  [2021 Jan] 
* یوم الله در راه است!   [2021 Jan] 
* پیروزی شگفت انگیزدمکراسی بر اراده معطوف به دیکتاتوری!   [2021 Jan] 
*حکومت فقیه فروریزد، اگر دین را خانه نشین سازی!   [2021 Jan] 
*«پیوند با وظیفه عدالت!»   [2020 Dec] 
*بارگاه خرافات را از بیخ و بن برکنیم و بازار دین فروشان را بکسادی بکشانیم!   [2020 Dec] 
*شبهای مردگان!  [2020 Dec] 
* جامعه اسلامی: فاحشه خانه غیر رسمی!   [2020 Dec] 
*عاشورای خونین آبان 98 و یزید زمان!   [2020 Nov] 
*ای هموطن: چه جای یاس و نومیدی ست!؟   [2020 Nov] 
* براندازی دین: اندیشه ای ممنوع!   [2020 Nov] 
* درون از دین تهی دار تا بتوانی بپا خیزی!   [2020 Oct] 
* فروپاشی نظام مشروطه و سکوت امیر طاهری!   [2020 Oct] 
*از افسون دین تا افسون عقل!  [2020 Oct] 
*بد حجابی بازتاب اراده معطوف به آزادی و خود آئینی!   [2020 Oct] 
*نجات ایران یا رهایی از بند شریعت اسلامی!   [2020 Oct] 
*ثروت ۷۰ میلیارد دلاری!   [2020 Sep] 
*حیف از قطره ای اشک!  [2020 Sep] 
* طناب شریعت را از گردین قهرمان ظلم ستیزی، نوید افکاری  [2020 Sep] 
*رمز رهایی: محاکمه وحدت دین و قدرت!   [2020 Sep] 
*یکی شدن تخت با منبر!   [2020 Aug] 
*برآمدن روشنایی و فروپاشی دین اهریمنی!   [2020 Aug] 
*رهایی در ستیز با دین نهفته است!   [2020 Aug] 
*حکومت روحانیت: میراث شاهنشاه آریا مهر، پهلوی دوم!   [2020 Aug] 
* فروپاشی حکومت الله: واقعیت یا خوش خیالی؟   [2020 Jul] 
*الله: آموزگار بزرگ خشونت!   [2020 Jul] 
*تنها بنام الله...!  [2020 Jul] 
*خدایی را دوست بداریم که انسان را دوست میدارد!   [2020 Jun] 
*یک شیشکی جادویی!   [2020 Jun] 
*از اراده معطوف به آزادی تا خواست معطوف به «تعبد!»  [2020 Jun] 
* آخوند پناهیان: و درک توحش غرب!   [2020 May] 
*رنسانس: نبرد روشنایی با تاریکی!   [2020 May] 
*ویروس شریعت است بلای جان ملت!  [2020 May] 
*ویروس دین را چاره چیست؟   [2020 Apr] 
*ویروس دین ویرانگرتر از کرونا!   [2020 Apr] 
*کرونا: افول یا صعود دین!   [2020 Apr] 
*کرونا بلای جان ولایت و یا ملت؟  [2020 Apr] 
*پس از کرونا نه دارالشفاها و نه حکومت آخوندها!  [2020 Mar] 
* آخوند، ویروسی خطرناکتر از کوید 19!   [2020 Mar] 
*کرونا، آثاری از ابتلا به گناه!   [2020 Mar] 
*دروغ بزرگ: خبر رسانی مسئولین با صفا، صداقت و شفافیت!  [2020 Mar] 
*کدام قانون؟ کدام شرع؟   [2020 Feb] 
*رای مردم: حکومت اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم!   [2020 Feb] 
*از دین فرمانگزاران تا دین فرمانروایان!   [2020 Feb] 
*کجاست جایگاه روحانیت!   [2020 Feb] 
*ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما!  [2020 Jan] 
*نزول امداد الهی و بقای نظام اهریمنی!  [2020 Jan] 
*سردار حاج قاسم سلیمانی، سردار ولایت به آرزوی دیرینه خود رسید و شربت شیرین شهادت را نوشید!   [2020 Jan] 
*جنک صفین و بر نیزه کردن قرآن!   [2019 Dec] 
*فتنه بنزین، فتنه آخوند در سوی حفظ بقای نظام!   [2019 Dec] 
*خشونت، راهکار اصلی در جامعه آخوندی!  [2019 Dec] 
*ناقوس مرگ نظام بصدا در آمده است!   [2019 Dec] 
*اسلام ناب محمدی، ‏ بستر مصیبت و شوربختی ملت!‏   [2019 Nov] 
*از آخوند ستیزی تا رهایی و آزادی! ‏   [2019 Nov] 
*آخوند را نباید دست کم گرفت!   [2019 Oct] 
*نه به مذاکره:‏ ‏ بازتاب اراده ولایت نه ملت!‏  [2019 Oct] 
*کینه ورزی و انتقام ستانی نهادین در حکومت اسلامی!‏  [2019 Sep] 
*سحر خدایاری: ‏ نماد عشق بآزادی!‏ ‏   [2019 Sep] 
*از امام بیزارم و یزیدم آرزوست!  [2019 Sep] 
*نظام رفتنی است  [2019 Aug] 
*فساد از دین فروشی بر میخیزد!   [2019 Aug] 
*رها از خدعه و فریب  [2019 Aug] 
*ضعف نظام و بروز همبستگی  [2019 Aug] 
*روحانیت و چهل سال مسئولیت!‏  [2019 Aug] 
*شعب ابی طالب یا ‏ بدر و خیر: در محاصره و یا حمله!‏   [2019 Jul] 
*نجات در براندازی ‏ قشر مفتخوار جامعه، روحانیت است!‏   [2019 Jul] 
*حکومت خدا و تنزل شأن انسان!  [2019 Jul] 
*افول ایدئولوژی جهاد و شهادت!‏  [2019 Jul] 
*جنگ نه، تنبیه و مجزات اقتصادی!  [2019 Jun] 
* حفظ "ناموس" انقلاب!   [2019 Jun] 
*سیمای آلوده بخون و خدعه تقدس!‏   [2019 Jun] 
*امریکا ستیزی یا ستیز با آزادی؟   [2019 Jun] 
*تا گلو در لجنزار!‏  [2019 May] 
*ملی گرایی و دین گرایی: دو روی یک سکه!   [2019 May] 
*«پیام تازه»  [2019 May] 
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری  [2019 May] 
*حکومت اسلامی و بیم از آزادی!   [2019 Apr] 
*روحانیت ‏ خصم آشتی ناپذیر زمان و ‏آزادی!‏   [2019 Apr] 
*"مرزنشناسی ایثار" ‏ و سپاه پاسداران!‏   [2019 Apr] 
*مصاف توحید بر علیه طاغوت و سیلاب های ویرانگر!‏   [2019 Apr] 
*سوار ‏ بر نیروی خشمگین طبیعت...!‏   [2019 Mar] 
*سال نو، سال پیوند و همبستگی!‏   [2019 Mar] 
*چگونه به اینجا رسیدیم!‏   [2019 Mar] 
*زن ایرانی نماد دیگری، ‏ نفی نظام اسلامی!‏   [2019 Mar] 
*نشاط، معضلی در جامعه اسلامی!‏   [2019 Mar] 
* دین حاکم و دین محکوم، ‏ پدیده هایی ناهمگون!‏   [2019 Feb] 
*کدام دین؟  [2019 Feb] 
*جنگ فریبکاران و توهم چند صدایی!  [2019 Feb] 
*رهایی از یوغ قدرت و یا از بند دین؟   [2019 Feb] 
*دشمن ما همین‌جاست دروغ میگن آمریکاست! ‏‏  [2019 Jan] 
* شکنجه رحمت الهی ست در حکومت اسلامی!   [2019 Jan] 
* «...ناکسها ... جاکشها !»  [2019 Jan] 
*امامت بلای جان ملت!‏   [2018 Dec] 
* از تقدس، بوی گند بمشام میرسد!‏   [2018 Dec] 
* آخوند، یکه تاز میدان!‏ ‏   [2018 Dec] 
*براندازی کدام حکومت؟   [2018 Dec] 
*کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد!»  [2018 Dec] 
*«باید فاتحه دین را خواند!»  [2018 Nov] 
*فرد: از فرمانبری تا آزادی   [2018 Nov] 
*نظام اسلامی، خصم آشتی ناپذیر خودگردانی!   [2018 Nov] 
*براندازی و نیاز به آرمان نوین!  [2018 Oct] 
*نقد تمدن غرب و حکومت اسلامی!  [2018 Oct] 
*آزادی و خود فرمانبری!   [2018 Oct] 
*‏ افول کتاب در جامعه اسلامی!‏   [2018 Sep] 
*زورگیری تاریخی!   [2018 Sep] 
*عاشورا: ایدئولوژی فرمانروایان!   [2018 Sep] 
*کتاب آسمانی و سرنشینان ‏زمینی!   [2018 Sep] 
* بساط روحانیت را باید برچید! ‏   [2018 Sep] 
*از فریب آزادی تا بازگشت نظام استبدادی!  [2018 Aug] 
* دروغ امروز یا حقیقت فردا؟   [2018 Aug] 
*آخوند باید گم بشه!   [2018 Aug] 
* اعتماد بر باد رفته!  [2018 Aug] 
*گفتمان آزادی، گفتمان آلترتاتیو  [2018 Jul] 
*نجات در رهایی ست از هژمونی دین!‏   [2018 Jul] 
*نگاهداشت حرمت دین!   [2018 Jul] 
*از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت!  [2018 Jul] 
*فرا رسیدن قیامت ‏ و لغو احکام اسارت و بندگی!‏ ‏   [2018 Jun] 
*بر فراز منبر قدرت!  [2018 Jun] 
*به یک طوفان عظیم نیازمندیم!‏   [2018 Jun] 
*خروج امام عج از غیبت و دستیابی باسلحه کشتار جمعی!  [2018 May] 
*پارسی بودیم، مسلمان شدیم   [2018 May] 
*درب این زندان را باید از بیخ و بن برکند!  [2018 May] 
*بر سر میز گفتگو: اسلام و آزادی!   [2018 Apr] 
*رها یافتگان و افول نظام!‏   [2018 Apr] 
*ولی فقیه: سقوط نظام تدریجی ست!‏   [2018 Apr] 
* از تسلیم و اطاعت و فرمانبری تا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی   [2018 Apr] 
* حقارت است و خواری آنجا که آزادی نیست!   [2018 Mar] 
*تغیر نسل بستر خیزش مردمی  [2018 Mar] 
*اسلام، دین انسان ستیز!   [2018 Mar] 
* اسلام، دین زن ستیز!   [2018 Mar] 
*اسلام، دین عدالت ستیز  [2018 Mar] 
*بدفاع از آزادی در پرستش و پوشش!   [2018 Feb] 
*عالم برزخ  [2018 Feb] 
*حکومت اسلامی ‏ نمیخواهیم نمیخواهیم!‏   [2018 Feb] 
*آزادی حق انسان است!  [2018 Feb] 
*دوران حکومت آخوندی ‏ بسر آمده است  [2018 Jan] 
*«کیش اهریمنی»  [2018 Jan] 
* اکنون بحال روحانیت ‏ باید خون گریست!‏   [2018 Jan] 
* اراده معطوف به رهایی و آزادی   [2018 Jan] 
* از جایگاه شیطان فرود آی، ای فقیه  [2017 Dec] 
*الله: اسطوره مهربانی یا خشونت و انتقام ستانی؟   [2017 Dec] 
*خشونت و زوال دین   [2017 Dec] 
* نجات‏ در ستیز با دین نهفه است  [2017 Dec] 
*احمدی نژاد و مصادره گفتمان تظلم خواهی و عدالت و آزادی  [2017 Dec] 
* سه رویداد بزرگ  [2017 Nov] 
*نیستگرایی و بقای نظام!  [2017 Nov] 
*«تغییر رژیم»  [2017 Oct] 
*حق برگزیدن بآزادی و زوال انسان  [2017 Oct] 
*هنر وارونه سازی حقایق  [2017 Oct] 
*درد از بیگانگی با انسان بر میخیزد!‏  [2017 Oct] 
*رهایی بدست ملت است!  [2017 Sep] 
* پس از مرگ ولایت، مرگ روحانیت!  [2017 Sep] 
*روحانیت باید برود!   [2017 Sep] 
* مسئولیت و شریعت اسلامی   [2017 Aug] 
* حوزه های علمیه را به موزه های تاریخ بسپاریم!   [2017 Aug] 
*بازدارندگی و زوال روحانیت!  [2017 Aug] 
*کیست دشمن ملت و خصم آزادی؟   [2017 Aug] 
* آزادی زن ‏ و فرو پاشی رژیم دین   [2017 Jul] 
*اندر انتظار فروپاشی نظام اسلامی   [2017 Jul] 
*دین تازیان و معضل عقب ماندگی  [2017 Jul] 
*شرم مضاعف و ضرورت آزادی   [2017 Jul] 
*رای خدا در برابر رای مردم  [2017 Jun] 
*ولایت: گورکن الله!   [2017 Jun] 
*زنده باد کفر   [2017 Jun] 
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»   [2017 May] 
* مناظره روبهان  [2017 May] 
* رئیس جمهور چکاره ست؟  [2017 Apr] 
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!  [2017 Apr] 
*انتخابات خوب است!‏  [2017 Apr] 
*حقیقت را باید گفت!‏  [2017 Apr] 
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی  [2017 Apr] 
*ندای وجدان  [2017 Mar] 
*ویرانی بزرگ!‏   [2017 Mar] 
*از دین گریزی تا دین ستیزی  [2017 Feb] 
*سالروز نکبت و مصیبت ‏   [2017 Feb] 
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏   [2017 Jan] 
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری  [2017 Jan] 
*حقیقت نهائی!‏   [2017 Jan] 
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز   [2016 Dec] 
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!   [2016 Dec] 
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏  [2016 Dec] 
*براندازی متولیان دین   [2016 Dec] 
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان  [2016 Nov] 
* آزادی و گریز از مسئولیت   [2016 Nov] 
* سرگذشت غم انگیز آزادی  [2016 Nov] 
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت   [2016 Oct] 
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏   [2016 Oct] 
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت   [2016 Oct] 
*بوی گند تقدس   [2016 Oct] 
*دعوت به امام عج و ظهور دجال   [2016 Sep] 
*عاشورا و قتل عام در زندانها  [2016 Sep] 
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر  [2016 Sep] 
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!  [2016 Sep] 
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟   [2016 Aug] 
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام  [2016 Aug] 
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»  [2016 Aug] 
*تدبیرچیست؟  [2016 Aug] 
*بنام انسان و آزادی  [2016 Jul] 
*خشونت و گفتمان توحیدی   [2016 Jul] 
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!  [2016 Jul] 
*امنیت و آزادی  [2016 Jul] 
*فقط آزادی  [2016 Jul] 
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی  [2016 Jun] 
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی  [2016 Jun] 
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!   [2016 Jun] 
*اسلام در پیشگاه تاریخ  [2016 Jun] 
*بیگانگی ما از خود   [2016 May] 
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟  [2016 May] 
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه  [2016 May] 
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری  [2016 May] 
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی  [2016 May] 
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی  [2016 Apr] 
* تا کی؟   [2016 Apr] 
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری  [2016 Apr] 
*خائن کیست؟  [2016 Apr] 
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»  [2016 Mar] 
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟   [2016 Mar] 
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!   [2016 Mar] 
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان  [2016 Mar] 
* تن بخفت نباید داد  [2016 Feb] 
*انتخابات: طبل تو خالی   [2016 Feb] 
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ  [2016 Feb] 
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»  [2016 Feb] 
*انتخابات یعنی چه؟  [2016 Jan] 
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟   [2016 Jan] 
*رهایی و ترک کیش اهریمنی  [2016 Jan] 
*بخندیم یا گریه کنیم؟   [2016 Jan] 
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!   [2016 Jan] 
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست  [2015 Dec] 
*جور دیگری زندگی باید کرد   [2015 Dec] 
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟  [2015 Dec] 
*اندر شکست دین جهاد و شهادت  [2015 Nov] 
*عاشورای پاریس  [2015 Nov] 
*آزادی را باید پرستید  [2015 Nov] 
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است  [2015 Nov] 
*جامعه تک کتابی!  [2015 Oct] 
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟  [2015 Oct] 
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی  [2015 Oct] 
*تقدس از جهل بر میخیزد   [2015 Oct] 
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت   [2015 Oct] 
*اینهم شد خدا؟  [2015 Sep] 
*امنیت در سایه ولایت  [2015 Sep] 
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت  [2015 Sep] 
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم  [2015 Sep] 
*فریبکاری مضاعف  [2015 Aug] 
*استبداد و آگاهی طبقاتی  [2015 Aug] 
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!  [2015 Aug] 
*رهایی، آیا یک توهم است؟  [2015 Aug] 
*وای اگر دین نبود!  [2015 Aug] 
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت  [2015 Jul] 
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟  [2015 Jul] 
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی  [2015 Jul] 
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری  [2015 Jun] 
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!  [2015 Jun] 
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟  [2015 Jun] 
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!  [2015 May] 
*روحانیت: از حوزه تا حکومت  [2015 May] 
*کیست گورکن دین؟  [2015 Apr] 
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟  [2015 Apr] 
*شمشیر در نهان دین  [2015 Apr] 
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز  [2015 Mar] 
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟  [2015 Mar] 
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی  [2015 Mar] 
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت  [2015 Mar] 
*توفان دیگری در راه است!  [2015 Feb] 
*ولایت دشمن اصلی ملت  [2015 Feb] 
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟  [2015 Feb] 
*عدالت اسلامی!  [2015 Feb] 
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟  [2015 Jan] 
*همزادی علم الله با قدرت  [2015 Jan] 
*«نه» بر تسلیم و اطاعت  [2015 Jan] 
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!  [2015 Jan] 
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟  [2014 Dec] 
*فرد و حکومت خدا  [2014 Dec] 
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»  [2014 Dec] 
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست  [2014 Dec] 
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!  [2014 Dec] 
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟  [2014 Nov] 
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!  [2014 Nov] 
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟  [2014 Nov] 
*جنایتکار کیست؟  [2014 Oct] 
*«امر به معروف با اسید نمیشه»  [2014 Oct] 
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟  [2014 Oct] 
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت  [2014 Oct] 
*حقیقت نه بمب   [2014 Oct] 
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند  [2014 Sep] 
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟  [2014 Sep] 
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی  [2014 Sep] 
*بازگشت اسلام به اصل خود  [2014 Sep] 
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !   [2014 Aug] 
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !  [2014 Aug] 
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند  [2014 Aug] 
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!  [2014 Aug] 
*نه حماس، نه اسرائیل  [2014 Aug] 
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟   [2014 Jul] 
*اعتدال، خدعه ای اسلامی  [2014 Jul] 
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»  [2014 Jul] 
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!  [2014 Jul] 
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد  [2014 Jun] 
*بهشت با شلاق ؟  [2014 Jun] 
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی   [2014 Jun] 
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام  [2014 Jun] 
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی  [2014 May] 
*زوگیری در فضای مجازی  [2014 May] 
*بازی دین و قدرت  [2014 May] 
*چهره کریه حکومت دین را بنگر  [2014 May] 
*زورگیری در اسارتگاه اوین  [2014 Apr] 
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!  [2014 Apr] 
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی  [2014 Apr] 
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی  [2014 Apr] 
*دیو دو شاخ  [2014 Mar] 
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟  [2014 Mar] 
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت  [2014 Feb] 
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی  [2014 Feb] 
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟  [2014 Feb] 
*حال باید پرسید...  [2014 Jan] 
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی  [2014 Jan] 
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟  [2014 Jan] 
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن  [2014 Jan] 
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟  [2013 Dec] 
*مماشات با دین بس!   [2013 Dec] 
*اسلام دین بیگانه با انسان  [2013 Dec] 
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟   [2013 Dec] 
*مرگ بر غنی سازی هسته ای   [2013 Nov] 
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر  [2013 Nov] 
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز  [2013 Nov] 
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی  [2013 Nov] 
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!  [2013 Nov] 
*باید رستم را فرا خواند  [2013 Nov] 
*خلع دین از حکومت  [2013 Oct] 
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟  [2013 Oct] 
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی  [2013 Oct] 
*الله اکبر: دین یا سیاست؟  [2013 Oct] 
*طبل توخالی  [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟  [2013 Sep] 
*حرمت شکنی روحانیت   [2013 Sep] 
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی  [2013 Sep] 
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی  [2013 Aug] 
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!  [2013 Aug] 
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟  [2013 Aug] 
*بوی فریبکاری به مشام میرسد  [2013 Aug] 
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست  [2013 Aug] 
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه  [2013 Jul] 
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است  [2013 Jul] 
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی  [2013 Jul] 
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟  [2013 Jul] 
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد  [2013 Jun] 
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟  [2013 Jun] 
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟  [2013 Jun] 
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت  [2013 Jun] 
*گفتمان انتخابات  و یا گفتمان فرمانروایی و فرمانبری؟ [2013 May] 
*دلشوره انتخابات  [2013 May] 
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت گفتگویی با آقای هاشمی رفسنجانی [2013 May] 
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟  [2013 May] 
*رمز رهایی از دیکتاتوری  [2013 Apr] 
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید  [2013 Apr] 
*دعوت به امام عج و ظهور دجال  [2013 Apr] 
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت  [2013 Apr] 
*جنگ عدالت با آزادی   [2013 Apr] 
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند  [2013 Mar] 
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو  [2013 Mar] 
*ظهور امام چهاردهم  [2013 Mar] 
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش بمناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن [2013 Mar] 
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت  [2013 Mar] 
*اسلام دین بیگانه با انسان   [2013 Feb] 
*آقای رئیس جمهور  [2013 Feb] 
*دین را باید بدادگاه بکشانیم  [2013 Feb] 
*حکومت راهزنان و غارتگران  [2013 Feb] 
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟  [2013 Feb] 
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران  [2013 Feb] 
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟  [2013 Jan] 
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن  [2013 Jan] 
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای  [2013 Jan] 
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟  [2013 Jan] 
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت  [2012 Dec] 
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی  [2012 Dec] 
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران  [2012 Dec] 
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز  [2012 Dec] 
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید  [2012 Dec] 
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت   [2012 Nov] 
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای  [2012 Nov] 
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی  [2012 Nov] 
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟  [2012 Nov] 
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟  [2012 Oct] 
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد  [2012 Oct] 
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت  [2012 Oct] 
*حرف قرآن، حرف قدرت است  [2012 Oct] 
*پیش بسوی انسان و آزادی   [2012 Oct] 
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت   [2012 Sep] 
* ما عاشق امامان خود هستیم!  [2012 Sep] 
*از دینداری تا غیرتمداری  [2012 Sep] 
*کدام بحران؟  [2012 Sep] 
*بازگشت دوران تازیان مهاجم  [2012 Sep] 
* بحساب دین یا بحساب ملت  [2012 Sep] 
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.   [2012 Sep] 
*ولایت جلوه ی الله  [2012 Aug] 
*الله، بازیگر اصلی  [2012 Aug] 
*بوی گند ارشاد  [2012 Aug] 
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.   [2012 Aug] 
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی   [2012 Aug] 
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی  [2012 Aug] 
*از کدام دین است که سخن میرانید؟  [2012 Aug] 
*حکومت ولایت، حکومت الله ست  [2012 Jul] 
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟  [2012 Jul] 
*روحانیت دشمن ملت  [2012 Jul] 
*الله و جدایی جنسیت ها  [2012 Jul] 
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری  [2012 Jul] 
*خمینی الله را کشته است  [2012 Jun] 
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف   [2009 Jan]