PEZHVAKEIRAN.COM میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
 

میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
ایرج شكری

این نوشته را به مهدیه گلرو تقدیم می کنم و دستهایش را می بوسم که در نوشته کوتاهش هم رنج زنان و دختران ایرازمین را از عملکرد جباران ددمنش رژیم ولایت فقیه به نحو درخشانی نشان داده بود و هم بر اراده زنان و دختران ایرانی در دفاع از حرمت انسانی و کسب حقوق مدنیشان تاکید کرده بود. این هم چنین آن را به «طاووس» نازنین نبز تقدیم می کنم که به مسائل بزرگ و مداخله در آنها می اندیشد.

«پیغمبر اکرم (ص) فرمود که در معراج دیدم که زنانی را به پستانها آویخته بودند و تازیانه می زدند و زنانی که به موهای سرشان آویخته بودند و تازیانه می خوردند، پرسیدم از جبرئیل که اینها چه کسانی هستند؟ جبرئیل فرمود گروهی از زنان امت تو!گفتم امت من؟ گفت بله . گفتم اینها چه کرده اند؟ گفت اینها افرادی هستند که  موهای سرشان را از نامحرم نمی پوشانند». مرتضی مطهری* 

روز شنبه 18 خرداد داشتم مطالب خبرنامه  دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را مطالعه می کردم ، در آن بین مطلبی نوشته  خانم مهدیه گلرو خیلی بر من اثر گذاشت. او در در مطلبی کوتاه هم تصمیم و اراده زنان ایران را به برای کسب حقوق شهروندنی و مدنی خویش به نمایش گذشته و هم به خوبی و به شکل کوبنده روش و بینش ارتجاعی و سرکوبگرانه حاکمیت علیه زنان را  به نقد کشیده و رنجی که از این بابت به زنان تحمیل می شود را نیز در برابر خوانندگان به نمایش گذاشته است. هم چنان که در یادداشتی که در زیر نوشته ایشان به عنوان نظر خواننده مطلب گذاشتم، نوشتم هم دلم شاد و لبریز از غرور شد که بعد از سی سال سرکوب و توهین و تحقیر زنان و دختران ایران، در آنان چنین کوهی سر برافراشته از ایمان به هویت انسانی خویش و نپذیرفتن تحقیر وستم سر بر آورده است، هم دلخون شدم از این که این چه کابوسی است که مردم ایران و نسل جوان و به ویژه زنان ایران در آن گرفتار آمده اند و گویی پایانی ندارد. گفته بودم یادداشتی برای تقدیم به ایشان خواهم نوشت و این آن یادداشت است. مهدیه اشاره یی به نظر مطهری در مورد قدرت حجاب کرده است و با بیانی کوبنده عطای«ارزشی» مروجان برده سازی زنان تحت پوشش عفاف و نجابت را به نقد کشیده است؛ و نیز رنج و اهانتی که از بینش و رفتار زن سیتزانه رژیم به زنان میرسد را، در برابر دیدگان خواننده قرار داده است؛ در آنجا که گفته « راست است این فرمایش استاد مطهری که حجاب قدرت فراوانی دارد و این شد عاقبتمان که مجبور شدیم مروارید شویم در صدف هرچند از قفس صدف خفه شویم».  و هم در انجا که گفته است «به هر حال با گذشت بیش از یکسال از سعی نیروی انتظامی در ایجاد امنیت برای جامعه با حکومت نظامی و تعریف قفسی جدید برای زنان، اینبار مسئله از این حرف ها گذشته و بحث انسان بودن زیر سوال رفته و بازگشت به دوره برده داری متصور می شود».

 مطلبی از مطهری که در بالای این نوشته آمده است به خوبی نمایانگر درجه خشونت وعمق عقب ماندگی در بینش ایدئولوگهای رژیم اسلامی  نسبت زنان است. تاز این مطهری کسی است که از او عنوان برجسته ترین مبلغ و نظربه پرداز دین مدار که نگاهی «امروزی» به مسائل دین و جامعه داشته، ستایش می کنند و درهمین اردیبهشت ماه گذشته به مناسبت سالگرد ترور او توسط گروه فرقان چه سخنرانیها درستایشهای  بسیار مبالغه آمیز و ابلهانه از از انجام شد و چه مرکبها از قلمها جاری شد و از جمله جناب محمد قوچانی هم در مقاله یی با «عنوان ما کجا استاد کجا» به ستایش از او و نظرات او البته به خاطر روشن کردن مرزهای«اسلام » و جلوگیری از «التقاط» آن با چپگرایی پرداخت. حالا با توجه به همین فرمایشات «استاد» مطهری خب معلوم است که «سرداران» ی که از فیلترهای مختلف ایدئولوژیکی گذشته و سالها  آموزش  درسهای چنین مکتبی را دیده و تست و امتحان گذرانده اند، تا چه اندازه ممکن است به زن به عنوان یک انسان مستقل  و یک شهروند با ویژگی  زنانه اش نگاه کنند. مساله محوری و اصلی مردم ایران با این حاکمیت سرکوبگر واقعا ناشی از تضاد و کار وسرمایه به یا جدال طبقه کارگر  استثمار شونده با طبقه سرمایه دار و بهره کش نیست، هم چنانکه ویژگی فرهنگی این نظام سیاسی  با ویژگی یک نظام سیاسی مبتنی بر مناسبات سرمایه داری از هر نوع که می خواهد باشد یکی نیست. این رژیم یک رژیم ایدئولوژیک بشدت عقب مانده و عهد بوقی مذهبی از شعیه شیعه است و  بنیانگذار این رژیم و وارثانش قصد داشتند با معیارهای عشیره یی ایران در سالهای آخر بیستم را اداره کنند( و اکنون هم تلاش می کنند هم روش را ادامه دهند اگر چه در برابر جامعه پویای ایران ناچار به عقب نشینی شده اند). هیچ چیز به اندازه قوانین جزایی رژبم با مجازاتهایی مثل قطع دست و از حدقه در آوردن چشم و سنگسار کردن و تعیین جبران آسیب های جسمی با دینار و درهم و بز وشتر نماینگر عقب ماندگی آنان و بیگانگیشان با جامعه و مردم ایران نیست. مبتکر این قوانین هم باز یکی از به اصطلاح با سواد ترین آخوندها یعنی بهشتی معدوم بود.  ما در سالهای گذشته از دست اندر کاران این رژیم شنیده ایم که گفته اند انقلابشان انقلاب فرهنگی بوده فرهنگشان اسلام بوده و اسلام برایشان کار حزب و تشکیلات را هم در منسجم کردن مردم انجام داده است. واقعیت اما این است که انقلاب سال 57 اگر  دارای همان محتوایی  بود که که این آقایان  هنوز هم  مدعی آنند، دیگر آن همه خط و نشان کشیدن از اول کار و بعد بگیر ببند و کشتار راه انداختن و کش دان یک جنگ ویرانگر به مدت 8 سال برای استفاده از شرایط جنگی برای سرکوبی مردم لازم نمی شد. واقعیت این است که مردم ایران با حاکمیت در یک جدال فرهنگی بسر می برد، فرهنگ وبینش حوزوی از اسلام با زندگی عرفی مردم که اسلام را در فرهنگ ایرانی خود حل کرده بودند و کنار هم زندگی می کردند و با هم کنار می آمدند، نمی خواند. آخوندهای مستبد درنده خود سلاح و شلاق را در رابطه خدا و مردم وارد کردند. این یکی از بزرگترین تفاوتهای دین و مذهب مردم با مذهب حکومتی آخوندی است. اتفاقا بهترین معیار برای شناخت این افتراق و این تضاد را با نگاهی به مساله زن نه به عنوان مساله یی اجتماعی بلکه نگاه آخوندی و حوزوی  به زن با هویت جنسی آن در برابر مرد، و تفاوت آن با آن چه در فرهنگ ایرانی و ادبیات کلاسیک ایران در این زمینه وجود دارد، ی شود یافت. ادبیاتی  که در واقع هم تجلیگاه و هم به گمان من مهم ترین عنصر تشکیل دهنده هویت ملی و فرهنگی ماست.  راستی در فرهنگ حوزه زن چگونه مورد توجه قرار گرفته است و مطالبی که از«علما»ی بزرگ این طایفه و این کاست در این زمینه وجود دارد چیست؟ فکر می کنم نباید خودمان را برای یافتن پاسخی در این مورد خسته کنیم و ببینم که مثلا از کتابهای خطی تا سایتهای اینترنتی در مورد آن چه چیزی یافت می شود. به طور نمونه نگاه یکی از « نوگرا» ترین و برجسته ترین صاحبنظر فرهنگ حوزه  و «فیلسوف شیعه» در بالای این نوشته آورده شده است. حالا  یکی دو نمونه هم می شود اضافه کرد. مثلا این که کسی از مومنان به اسلامی حوزوی، محرم و نا محرم بودن با دختر نوزاد یک ماهه یی که او را به فرزند خواندگی پذیرفته  مساله است و از «آیت الله العظمی» صافی گلپایگانی  در مورد حل این مساله سئوال می کند، و حضرتش در پاسخ این حکم را می دهد که چاره محرم شدن فردی  که آن دختر یک ماهه را به فرزند خواندگی پذیرفته این است که پدر ایشان آن بچه یک ماهه را به عقد خود در بیاورد تا کودک یکماهه زن بابای او شده  و محرمیّت بین آندو برقرار شود(1). چنین بینش و نگاهی به زن  خیلی حیوانی و حتی نازلتر از حیوانی است. و این آیت الله العظمی با این افکارش کسی است که امثال علی لاریجانی به دستتش بوسه می زند(2)، همان کسی که بعد از دوره دولت موقت اولین مدیرعامل تلویزیون شد و چند سال وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و بعد چند سال مدیرعامل صدا و سیما بود  و با همکاری سعید امامی و حسین شریعتمداری برنامه هویت را  تولید و پخش می کرد و در ماجرای قتلهای زجیره یی آخوند حسینیان را در برنامه چراغ نشاند که از سعید امامی تجلیل و از قتل قرباینان اظهار خرسندی کند. حسین صفار هرندی قاطرچی وزیر ارشاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شده  چنان از همان آیت الله دچار هیجان می شود که اشکش سرازیر می شود و اینها گردانندگان درجه اول این رژیم منحوس هستند. در واقعیت امر در فرهنگ حوزه رابطه بین زن و مرد تنها با چند واژه قابل شرح و بیان است « دخول، جماع، انزل ،منی ،غسل». شاید یکی دو واژه دیگر هم به این چند واژه بشود اضافه کرد ولی نه بیشتر. در فرهنگ حوزه شعر و ادبیاتی در مورد رابطه زن و مرد وجود ندارد، البته تا دلتان بخواهد نوحه و ذکر مصیبت می شود یافت اما  نه شعر و نوشته عاشقانه در مورد رابطه زن و مرد یا شرح هجران و شوق دیدار در رابطه  بین و زن و مرد.  جالب توجه این که همان چند واژه هم مربوط به اموری است که ناشی از اقدام و فعل مرد است.

 

 

 

 

 

 

 

نگاه ایرانی انسانی به زن

 

 اما ادبیات کلاسیک ایران لبریز از توصیفهای زیبا و رمانتیک و لبریز از شور و اشیتاق یا غم افسردگی از دوری یا جدایی در نگاه مرد عاشق به زن است که هسته مرکزی و البته نه چندان پنهان این احساسات غریزه جنسی است که شکل تلطیف شده انسانی  به خود گرفته  که شادی و شور یا غم و رنجش  همه رمانتیک و شاعرانه است. حتی توصیفهای «خشن» از محبوب، هم زیبا است، چرا که چنین توصیفی هایی بخاطر خشونت واقعی در رفتار معشوق  نیست بلکه شکل مبالغه آمیز از توصیف حالتی برای شرح اوج اشتیاق و شیفتگی عاشق است. مثلا وقتی حافظ می گوید:« یارب این بچّه ترکان چه دلیرند به خون/ که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند» یا « بوی شیر از لب همچون شکرش می آید/ گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش» و یا « چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر/ترک مستست مگر میل کبابی دارد» واقعا خشونتی در این توصیفات وجود ندارد چون استعاره است و مبالغه یی است برای شرح اوج شیفتگی عاشق مثلا در برابر چشمان معشوق. هم چنین است مساله دیدار پنهانی بین عشاق که در ادبیات کلاسیک جرم و گناهی نابخشودنی از نظر شاعر و راوی داستان شمرده نشده است اگر چه در شرایط زمانی مربوط به حکایتی که شاعر به آن می پردازد، به خاطر ممنوعیتهای موجود و با به خاطر مخالفتهایی که سر راه عاشق و معشوق وجود داشته، دیدار پنهانی  پذیرفته نبوده و حتی می توانسته برای عاشق و معشوق عواقب سختی داشته باشد.  گاه مبالغه هایی هم از شور و دلدادگی در توصیف در دیدارهای پنهانی بکار رفته که اگر قرار باشد با نتیجه قابل تصور در دنیای واقعیت برای برخی از اقدامات بیان شده در آن توصیفها سنجیده شود، از حالت رمانتیک و احساسی آن خارج شده و به کمدی مسخره یا حتی صحنه رعشه آوری تبدیل می شود. مثلا یکی از این صحنه ها مربوط به دیدار پنهانی زال با رودابه در شاهنامه است. بعد از این که قرار ملاقات پنهانی رودابه با زال توسط کنیزان و خدمتکارانی که رودابه مامور این کار کرده بود، گذاشته می شود، در زمان مقرر، زال به پای دیوار کاخ می رسد. دراین هنگام رودابه در بالای بام کاخ منتظر اوست. رودابه برای این که زال از دیوار کاخ بالا رفته خود را به او برساند کیسوانش را با ز می  کند و از زال می خواهد از آن گرفته و خود را به او برساند:

کمندی گشاد او ز سرو بلند

کس از مشک زان سان نپیچد کمند

              خم اندر خم و مار بر مار بر

بران غبغبش نار بر نار بر

بدو گفت بر تاز و برکش میان

بر شیر بگشای و چنگ کیان

بگیر این سیه گیسو از یک سوم

ز بهر تو باید همی گیسوم

که البته زال نمی پذیرد و از کمند استفاده می کند و بعد به کنار محبوب خود می رسد و با هم گفتگو می نشینند که از جمله فردوسی چنین توصیف کرده است:

همی بود بوس و کنار و نبید

مگر شیر کو گور را نشکرید

در پایان این دیدار که تا سحرگاهان طول می کشد دو دلداه پیمان وفاداری می بندند و عهد می کنند که هیچکدام کس دیگری را به همسری برنگزیند. نکته خیلی در خور توجه این در این ماجرا است که این رودابه است که از شنیدن وصفی که از زال می شنود بدون این که او را ببیند دلباخته او می شود و برای پیام رساندن به او  و قرار دیدار گذاشتن پیشگام می شود.  این داستان با تعلیمات «امام راحل» و با فرهنگ حوزه اگر ارزیابی شود، در همان مصرع «همی بود بوس و کنار و نبید(شراب)» چیزی جز «اشاعه فحشا» نیست و فردوسی برای اینکار باید تعزیر شود.« دانی که چه چنگ عود چه تقریر می کنند/ پنهان خورید باده که تعزیر می کنند/ناموس عشق و رونق عشاق می برند/عیب جوان و سرزنش پیر می کنند» و تردیدی نیست که اگر کسی امروزه بخواهد داستانی مشابه دیدار رودابه و زال را بنویسید وزیر ارشاد اسلامی نه تنها اجازه انتشار کتابش را نخواهد داد بلکه بعید هم نیست با طرح شکایتی از طرف وزارت ارشاد، شاعر و یا نویسنده  روانه دیدار با قاضی مرتضوی بشود. نکته دیگری که در این نقل کوتاه که از داستان رودابه و زال شد وجود دارد این است که که اگر برای این داستان یک زمان وقوع واقعی فرض بکنیم و مثلا در نظر بگیریم داستان 3 هزار یا دوهزار سال پیش اتفاق افتاده، حتی در آن زمان هم عقل دختری که از شنیدن وصف زال عاشق او شده بوده این قدر می رسیده که بفهمد اگر پهلوانی با جثه زال از کیسوان او آویزان شود تا خود را به بام کاخ برساند، اگر سرش از تن کنده نشود، حتما پوست سرش غلقتی کنده می شود و چیز که در دست مرد محبوش می ماند دسته مویی است که به پوست خون چکان سراوچسبیده است. اما هیچ خواننده یی موقع خواندن توصیف آن صحنه که زال پای دیوار کاخ است و دختر گیسوان خود را می گشاید تا او از آن گرفته و خود را به بام کاخ برساند برساند، به این صحنه که با توصیف هنرمندانه من! سالن کالبد شکافی پزشکی قانونی در فیلمهای جنایی و وحشتناک مثل «سکوت بره ها» را به یاد می آورد، فکر نمی کند بلکه مجذوب زیبایی تصویری که برای شرح آن  شور و اشتیاق شده، می شود. در ادبیات کلاسیک ما موارد بسیاری وجود دارد زن اظهار نظر می کند و تصمیم گیرنده است. مثل دید و نگاه حوزوی که  بی شعر و بی شور و بدون کمترین عنصر زیبایی شناسانه از رابطه زن و مرد نیست که رابطه بین دو جنس موجود انسانی با «دخول» شروع و به «غسل» ختم می شود، وبحث«علمی» در این زمینه هم ناظر است به نتایج ناشی از رفتار مرد و زن تنها فعل پذیر است. در ادبیات کلاسیک فراوان است شعر هایی که در آن عاشق کلامی می گوید و معشوق به آن پاسخ می گوید.این گفتگوها در غزلهای حافظ نمونه های بسیار زیبایی دارد که در آنها گاه معشوق نظر لطف و مهر دارد و گاه طعنه می زند و عاشق را از خود می راند. مثلا در عزلی می خوانیم:

 به لابه گفتمش  ای ماه رخ چه باشد اگر/ بیک شکر زتو دلخسته بیاساید

به خنده گفت حافظ خدا را مپسند/ که بوسه ی تو رخ ماه را بیالاید

اما در غزل دیگری پاسخ مهربانانه تر از این است:

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت/ گفتا تو بندگی کن کو  بنده پرور آید.

این نگاه ایرانی – انسانی به کشش و جاذبه بین دو جنس، در ادبیات معاصر با تولد یک زن شاعر که درخشش ویژه یی در آسمان شعر و ادب ایران دارد، وارد مرحله تازه یی می شود و فصلی در آن به نام یک شاعر زن گشوده می شود، فروغ فرخزاد. او در بیان احساس و شور زنانه بی پرواست و وارد  مرحله می شود  که باید به آن «تابوشکنی» گفت . تابو شکنیهایی که بعد در شعرهای سیمنین بهبانی هم دیده می شود. تلاشهای رژیم آخوندی برای مهر شیطانی زدن به فروغ فرخزاد، با محبوبیت فروغ در بین نسل جوان آگاه، بویژه دختران جواب دندانشکن خود را از مردم و فرهنگ ایرانی دربافت کرده است. شعرهای تابو شکنانه سیمین بهبانی خشم جنون آمیز دست اندر کاران «فرهنگی» رژیم آخوندی را برانگیخته است.  محبوبیت این زن پرشور شورشی در بین مردم و نسل جوان آگاه تناسب مستقیم با خشم آخوندها از او دار که طبعا این خشم علاوه بر شعرهای تابو شکنانه  ناشی از جسارت او در انتقاد هم بوده و هست. فروغ شور عشق و تمنای زنانه را در شعر «عاشقانه» با بی پروایی بیان کرده است و در بیتهایی از شعر عشقانه به نحو بی سابقه یی تابو شکنی کرده آنجا که می گوید« آه ای بیگانه با پیراهنم/ آشنای سبزه زاران تنم»و«ای تشنج های لذت در تنم/ ای خطوط پیکرت پیراهنم» و سیمین بهبهانی در مجموعه شعر دشت ارژن در شعر زیبای کولی واره، ترس از  حکم سنگسار حکام شرع را تحقیر و عشق ورزی را توصیه کرده و تابو شکنی را در شعر «رگبار بوسه» به نحو آخوند کشی به نمایش کذاشته است؛ انجا که می گوید«پیمانه سیمین تنم پر می عشق است/زنها از این باده که مرد افکنم امشب». به غیر از شعرهای این دو زن شاعر، زن وزیبایی و عشق در شعر شاعران معاصر با جلوه ایرانی – انسانی خود تجلی یافته است که در شعر شاعران نو پرداز معاصر نمونه های بسیار زیبایی می توان دید. در آن میان شاید چند سطری ازقسمت آغازین شعر آبی و سیاه حمید مصدق مناسب تر از همه برای نقل باشد، چرا که آن عاملی که در نگاه شاعر دنیایی از زیبایی آفریده و ستوده شده، همان عاملی است که از اول پیدایش رژیم منحوس آخوندی عاملی شیاطنی و گناه آفرین شمرده شده که زنان ملزم به پنهان کردن آن هستند و توهین و تحقیر بسیاری در این سی سال به خاطر عدم رعایت معیارهای تعیین شده در پوشاندن و پنهان نگهداشتن آن،علیه زنان و دختران ایران زمین روا  شده است. این عامل چیزی جز موها و گیسوان زن نیست:

 

گیسوان تو پریشاننر از اندیشه من،

 

گیسوان تو شب بی پایان.

جنگل عطر آلود.

شکن گیسوی تو،

موج دریای خیال.

کاش با زورق اندیشه شبی،

از شط گیسوی مواج تو، من

بوسه زن بر سر هر موج گذر می کردم.

کاش بر این شط مواج سیاه،

همه عمر سفر می کردم.

گمان نمی کنم که نیازی به توضیح داشته باشد که یک چنین نگاهی به گیسو و موی زن اصلا در فرهنگ حوزوی – حبوانی که روج الله موسوالخمینی،  چند ماهی از قدرتش نگذشته تلاش کرد به مردم ایران تحمیل کند، جایی داشته باشد. اگر این گونه بود زنان به خاطر آن این همه مورد تحقیر و آزار قرار نمی گرفتند

حکومت اللهی اسلامی جهنمی برای انسان ایرانی

آن چند ماه اعتصابات سراسری منجر به قیام 22 بهمن و سرنگونی شاه، فرهنگ و مناسباتی بین مردم خلق کرده  بود که واقعا قبلا سابقه نداشت، فرهنگ و روابطی  که مطلقا با آنچه رژیم روضه خواهان طی 30 سال گذشته تلاش کرده به عنوان الگو و معیار برآمده از«انقلاب اسلامی» به مردم ایران تحمیل کنند ببگانه بود. یک ویژیگی بسیار برجسته این فرهنگ و مناسبات جدید، برداشته شدن برخی محدویتهای ناشی از فرهنگ سنتی و مردسالارانه بود که بدون این که قانونی برای آن تدوین شده باشد، وجود داشت و خود را به زنان تحمیل می کرد. طبعا بخشی از این محدویتها هم ناشی از نگرانیهایی از روابط ناسالم  می توانست باشد. اما با جوشش اعتراضات و حرکت مردم علیه رژیم سلطنتی، تحولی شگرفی در جامعه و روابط مردم به وجود آمده بود. زنان هم مثل مردان در آن مبارزه حضور داشتند و دیگر دیر و زدو به خانه رفتن و این که کجا و با چه کسانی بوده اند، قید و بندی نبود که آنها را از شرکتشان در مبارزه باز دارد. در بستر و زمینه همین مناسبات و فرهنگ پدید آمده درماههای انقلاب بود که صدها جوان و نوجوان مشتاقانه به گرد سازمانهای انقلابی حلقه زده و درگروههای هوادار به فعالیت پرداختند. بخشی را هم البته خمینی مسخ و حذب کرد و از آنان حزب اللهی ساخت . خاطره یی از آن روزها که من هر وقت به یاد می آورم و به شرایط کنونی و این فشار و سرکوبی که علیه جوانان و به ویژه دختران جوان وجود دارد فکر می کنم، قلبم درهم فشرده و روحم افسرده می شود، مربوط به یک سفره پیاده از تهران به شمال از طریق کوه و جنگل در تابستان سال 1358 است. در آن زمان یکی از پسر عموهای من که دانشجو بود به من گفت با گروهی از دانشجویان یک سفره پیاده از گاجره به شمال و به نوشهر برنامه ریزی کرده اند و گفت که اگر مایلم باشم می توانم همراه آنان بروم. من البته خیلی دلم می خواست به چنین سفری بروم. اگر چه در طول ماههای انقلاب و بعد از آن دیگر به کوه پیمایی در شمال تهران نرفته بودم و بدنم آمادگی چنین سفری نداشت، اما نمی توانستم از آن چشم بپوشم. سفر قرار بود پنج روزه به پایان برسد. من 8-7 سال از بچه های گروه بزرگتر بودم. اینها همه هوادار سازمانهای کمونیستی بودند. در بین این گروه 17 نفره 4 تا دختر هم بودند. روز چهارم در اثر اشتباه، مسیر را در جنگل گم کردیم و عصر به جایی که قرار بود برسیم نرسیدیم. قرار شد در همانجایی که هستیم اطراق کنیم و در مشورت در این که همانوقت یک نفر در اطراف محل اطراق  به جستجوی مسیری برود یا صبح، به این نتیجه رسیدیم که صبح اینکار انجام شود بهتر است، صبح یکی از بچه ها که قبلا هم تجربه چنین سفری را داشت راه افتاد و رفت تا مسیر را پید کند و حدود یک ساعت بعد برگشت و گفت  که مسیر را پیدا کرده است. نیم ساعتی که راه پیمودیم، کسی از فاصله نسبتا دور ما را صدا اوهم جوانی بود حدود بیست ساله مثل بچه های اکیب. سرپرست اکیپ یکی را تعیین کرد که برود نزد او که در پایین و در داخل دره حرکت می کرد صحبت کند و بیند چه می خواهد و کیست. عضو اکیپ ما با آن جوان  برگشت و ما فهمیدیم که  جوان هم دانشجوی یکی از مدارس عالی تهران است و می گوید که عضو یک گروه  سی و دو نفره است که سه روز است در جنگل گم شده اند و می خواست بداند که ما در مسیرهستیم یا  ماهم راهمان را گم کرده ایم. خلاصه کنم چون ما درمسیر بودیم و بنا به برنامه عصر همانروز به پایان سفر در نزدیکی نوشهر می رسیدیم، هرچه مواد غذایی برایمان باقیمانده بود، برای گروه گمشده اختصاص یافت و چند تن از بچه ها که ورزیده تر بودند به همراه آن جوان عازم محل گروه گمشده شدند. آن جوان دانشجو هم چنین گفته بود که دوتن از استادانشان در محل دانشگده منابع طبیعی که  جایی نزدیک نوشهر و در داخل جنگل بود قرار بود مننطر آنها باشند. دو سه تا از بچه ها هم برای خبر کردن و کمک گرفتن به سوی دانشکده منابع طبیعی راه افتادند و ما در همان حوالی در محلی اطراق کردیم. یکی از بچه های ورزیده علی شانه چی جوانی خندان بود که گویی خستگی نمی شناخت و هر وقت جلودار می شد در خواستهای متعدد از سوی بچه های اکیپ به سوی سرپرست اکیپ روانه می شد که خواهان آهسته کردن سرعت حرکت بودند. من به شوخی می گفتم این مثل این که جای قلب یک راکتور اتمی در سینه دارد. یک دستمال در دست می گرفت و هی با آن صورتش را که خیس عرق بود باد می زد و گویی از راه رافتن هیچ گاه احساس خستگی نمی کند. او بعدا توسط رژیم درنده خوی آخوندی اعدام شد.  درد سرتان ندهم بچه های گم شده که رسیدند دیدیم نمی از آنها دختر بودند و چند تایی هم دختران 16- 15 ساله و دبیرستانی بودند. از آن طرف هم دو تن از استادان به همراه مواد غذایی و نوشیدنی که بار دو قاطر کرده بودن رسیدند. همان گروه گمشده هم این دو استاد همگی به گرایشات کمونیستی تعلق داشتند. اکثرا هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و تعداد هم هوادار سازمان پیکار و یکی دو گروه دیگر. منطور من از یاد آوری این خاطره این بود که بگویم جامعه ایران در سرنگونی رژیم شاه در آستانه تحول بزرگی از نظر فرهنگی و دگونی روابط اجتماعی قرار داشت که خانواده ها اجازه می دادند دخترانشان با گروهی پسر روانه سفری شوند که چند شب و روز بدور از نگاههای مراقب و پاییده شدن باید در کوه و جنگل می گذراندند.( در آن سفر دختر ها روسر به همراه داشتند و هروقت که به دهی نزدیک می شدیم روسری به سر می کردند). منتها خمینی از آغاز به رویا رویایی به این تحول برخاست و تهدید هایش را مبنی بر اجرای احکام اسلام و قرآن و به هر قیمتی که شده از جمله با وظیفه فوری و کوتاه مدت قرار دان مبارزه یی شدید تر و بدتر از مبارزه با شاه، با روشنفکران برای مردم( سخنان مندرج در کیهان 5 خرداد 1358) و نیز درو کردن رهبران گروههای سیاسی و دست اندرکاران مطبوعات مستقل با سر مشق قرار دادن گردن زدن 700 تن از یهود بنی قریظه توسط امیرالمومنین (سخنرانی مندرج در کیهان 27 مرداد 1358) و تعطیل کردن تمام احزاب و گروهها و ایجاد فقط یک حزب، که او حزب الله نامیدش، هدفش را عملی کرد(**). تحت رهبری چنین اهریمنی بود که از میان انبوه مقلدان و پیروانش، آنگونه که در شعر زیبای«همای» و در کار بسیار زیبای موسیقی گروه مستان آمده «هر کس و ناکس خدا» شد(3). یکی از این ناکسان و بی پدر مادر ها احمد عزیزی بود که در همان اوائل بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی، مدتی سرپرستی دفتر مرکزی خبر و بعد مسئول قسمت اخبار رادیو و شد. دست اندر کاران رژیم از آغاز دنبال بهانه و پرونده سازی برای اخراج کارکنان مبارز که تن به آمریت از راه رسیدگان نمی دادند شدند و در این میان البته تحت فشار قرار دان زنان با تحمیل حجاب به آنان بهانه کاملا دم دستی بود زودتر شروع شد. این فرومایه  در برابر این سوال زنان  خبرنگار  که چرا ما باید روسری سر بکنیم گفته بود برای این که موهای زنان تحریک کننده است. دکتر ابراهیم یزدی سال قبل در مصاحبه یا اظهار نظر بدون ذکر نام به کسی اشاره داشت که در پایان ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا او را به فرودگاه فرستادند تا اجازه ندهد هواپیمای حامل گروگانها تا زمانی که ریگان وارد کاخ سفید نشده پرواز کند. آن شخص همین احمد عزیزی بود. این موضوع البته مساله سری نبود همان وقت هم اخبار از حضور احمد عزیزی در فرودگاه و به تاخیر افتادن پرواز هواپیما خبر داد. وی بعدا سالها قائم مقام دکتر ولایتی وزیر خارجه بود و مدتی هم سفیر رژیم در آلمان. فرومایگان از این قماش و آن «سرداران» و امثال احمدی نژاد ها نژادها همه محصول دستگاه ایدئولوژیک و افکار سیاهی  هستند که خمینی پلید در زیر آن عمامه سیاهش که نشانه نسب بردنش از رسول الله بود به ایران آورد. ایدئولوژی و افکاری که بدتر از وبا و ایدز به جامعه و مردم ایران آسیب رساند و بیشتر از زمین  لرزه و سیل فاجعه آفرید. راه و روشی که روحانیت مرتجع و مستید و رژیم مردم ستیز و زندگی سوز و آزادی کش شیعه در ایران سی سال  است پیش گرفته و همچنان ، با تشدید فشارها بر مردم وبه ویژه زنان ایران ادامه می دهد، گواه آن است که دست یافتن به آزادی به ویژه آزادی زنان و برچیده شدن حجاب اجباری برده ساز، بدون گذشتن از روی نعش روحانیت مرتجع شیعه و سرداران سرکوبگر و سربازان گمنان امام زمانش ممکن نیست.

 

 

منابع و توضیحات:

 

مینیاتور کار استاد فرشچیان است و رستن نام دارد. 

.

*- اظهارات مرتضی مطهری در اول مقاله از کتاب « از شهریاری آریایی به حکومت الهی سامی- نوشته محمد رضا فشاهی،چاپ اول 1379  نشر باران سوئد صفحات 224 و 225 نقل شده است. فشاهی منبع  خود را صفحه 23 کتاب اثبات و جود خود که نه نام ناشر داشته نه تاریخ انتشار ذکر کرده است» -

 

** من به دانشجویان عزیز توصیه می کنم متن این دو سخنرانی را خمینی را که به خوبی نشان دهنده سرچشمه مصائب امروز جامعه ایران است، تکثیر و توزیع کنند.

 

http://iradj-shokri.blogspot.com/2008/04/1.html  -1

 

http://iradj-shokri.blogspot.com/2008/05/12-1359-12-1340.html-2     

 

. 3- کار بسیار زیبا و کم نظیراز گروه مستان با عنوان «دیدار با دوزخیان» با شعر و تنظیم سعید جعفر زاده«همای» در دولینک زیر می شود شنید. اولی دارای همراه ویذئوی از کنسرت است

 

http://www.radiopishgam.com/index.php?option=com_xevidmegafx&func=detail&id=4    

    

http://www.mastan-homay.blogfa.com

 

    وبلاگ من

http://iradj-shokri.blogspot.com

 

 

24 خرداد 1387 – 13 ژوئن 2008     

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*خیز برداشتن خمینی وار رضا پهلوی برای تصاحب انقلاب مردم ایران  [2023 Jan] 
*نبرد در «گذرگاه خونیِن اجتناب ناپذیر»* با مردم ُکشان، با انقلاب و پرچمداری دختران ایران  [2022 Dec] 
*زندگی قرنطینه ای در بین قدر ناشناسان و فضای دل آزار - دکتر هزارخانی چراغی در سیاه چاله جبّار(قسمت پایانی)  [2022 Aug] 
*واکنش بلاهت بار رهبری مجاهدین به دو مطلب من در مظلومیت دکتر هزارخانی   [2022 Jun] 
*دکتر هزارخانیِ جان برلب رسیده؛ چراغی در سیاه چاله جبّار(2) هفته نامه ایران زمین و بعضی مسائل  [2022 May] 
* دکتر منوچهر هزارخانی، چراغی در سیاه چاله جبّار (۱) و یک اتهام ناجوانمردنه به او  [2022 Apr] 
*افغانستان باغ میوه های تلخ برای آمریکا بعد از آن پیروزی شیرین ضد کمونیستی  [2021 Oct] 
* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است  [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی   [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود   [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود  [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است  [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک  [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان   [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش   [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب   [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید  [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند  [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی  [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری  [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا   [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏  [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا  [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی  [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای   [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد  [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم  [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند   [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد  [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده   [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏  [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود   [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی  [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق  [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست  [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه!  [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد  [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰  [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم  [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج   [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا  [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ   [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏   [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی  [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی  [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها   [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰  [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی   [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا  [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟  [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن   [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او  [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد  [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد   [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد  [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ   [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم  [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏  [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی  [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم  [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی  [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏  [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است  [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی   [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد  [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن   [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم  [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم  [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان  [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن  [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی  [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین   [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها   [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران  [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است  [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی  [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان  [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری  [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن  [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه   [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان  [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء  [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر  [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه  [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی  [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب   [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها  [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان  [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی  [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او  [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها  [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه  [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟  [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی  [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92  [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر   [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند  [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی  [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام  [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی   [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.   [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود  [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی  [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.  [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد  [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی  [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است   [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی  [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد  [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟  [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام   [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد  [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن  [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.   [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب  [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد  [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی  [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری  [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد  [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی  [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود  [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت  [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان  [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن  [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه  [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی  [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ  [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست   [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم  [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه  [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین  [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان  [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط   [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور  [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران  [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد   [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده  [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه   [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار  [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران  [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی  [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی  [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن  [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت  [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی  [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است  [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی  [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان  [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر  [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی  [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»  [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه  [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی در مورد اهانت به مرضیه [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2  [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد  [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری  [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف   [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟  [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت  [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود   [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی  [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی  [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره  [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟  [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند  [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا  [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان  [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند  [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع   [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من  تحریفات 5 صفحه دبیرخانه و پاسخ 21 صفحه ای من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد درآمدِی بر بحث «تلخ» و تفصیلی در مورد «بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت» [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من  [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی  [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی  [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها  [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا  [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها  [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید  [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا  [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم  [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین  [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است  [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب  [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»  [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه  [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری   [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر  [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری  [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری  [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین  [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام  [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران  [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی  [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر  [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها  [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»  [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده  [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی  [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار  [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند  [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم  [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن  [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت   [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد  [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران  [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی  [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم   [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم   [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد  [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان   [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر  [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله   [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز   [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی  [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی   [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»  [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم  [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین  [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات  [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه  [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه  [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند  [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده   [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور   [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی  [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف   [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات  [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف  [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین   [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی  [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی  [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود  [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین  [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟   [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود  [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد  [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم  [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است  [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم   [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی  [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه   [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها  [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها  [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد  [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند  [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها  [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد   [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون  [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد  [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها  [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم   [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات   [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود  [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی  [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی  [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد   [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی  [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد  [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است  [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار  [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود  [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی  [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره  [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی  [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت  [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز  [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان  [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ  [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران  [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر  [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...  [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود  [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر  [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی  [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا  [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر   [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است  [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها  [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش  [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا  [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم  [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام   [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر  [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...  [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !  [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند  [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی   [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید  [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی  [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی  [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری  [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته  [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او  [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم  [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»  [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری  [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر   [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی  [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف  [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان  [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»  [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت  [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»  [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی  [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم  [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا  [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود   [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها  [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال  [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن   [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت  [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر   [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم  [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی  [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش  [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی  [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم  [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»   [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران   [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد  [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان  [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند  [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»   [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...  [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور  [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی   [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز  [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند   [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست  [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها  [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس  [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: وفاداری به آراء مردم و طغیان و بغی علیه ولی فقیه یا خیانت به آراء مردم و خائف و خاضع در برابر زور و دروغ  [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد   [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز   [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست   [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*  [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی   [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین   [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)   [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*   [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)   [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری   [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها   [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان   [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود   [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد   [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا  [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی  [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری  [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان  [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت  [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان  [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند   [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی   [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد  [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها   [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک  [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت  [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران   [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی  [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰  [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم  [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم شكوفایی علمی دوره فتحعلیشاه و استفتائات از مقام ولایت فقیه و علمای حوزه علمیه قم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن  [2008 Apr]